“รากฐานของตึก คือ อิฐ รากฐานของชีวิต คือ ความรู้และการศึกษา” บีแอลซีพีร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อบุตรบุคลากรภายในสังกัดสำนักงานเจ้าท่าสาขาระยอง

“รากฐานของตึก คือ อิฐ รากฐานของชีวิต คือ ความรู้และการศึกษา” บีแอลซีพีร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อบุตรบุคลากรภายในสังกัดสำนักงานเจ้าท่าสาขาระยอง

5 สิงหาคม 2565 – นายอดิศร วังมูล ผู้อำนวยการสายงานบริหารและองค์กรสัมพันธ์ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด (BLCP) ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อบุตรบุคลากรภายในสังกัดสำนักงานเจ้าท่าสาขาระยอง ในวันที่ 5 สิงหาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนากรมเจ้าท่าครบรอบ 163 ปี จึงกำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาให้กับบุตรของบุคลากรภายในสังกัดเพื่อสร้างขวัญกำลังใจส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับบุตรของบุคลากรภายในสังกัด

บีแอลซีพีให้ความสำคัญกับการศึกษาโดยเชื่อว่า “รากฐานของตึก คือ อิฐ รากฐานของชีวิต คือ ความรู้และการศึกษา” จึงร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับหน่วยงานต่างๆ อาทิ 38 ชุมชนในเขตเทศบาลมาบตาพุด และสถานศึกษาต่างๆ ต่อเนื่องเป็นระยะเวลามากกว่า 20 ปี ตามแนวคิด ESG ที่คำนึงถึงความรับผิดชอบ 3 ด้านหลัก คือ สิ่งแวดล้อม สังคม การกำกับดูแล (Environment, Social, Governance)

บีแอลซีพีขอเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ช่วยสนับสนุนการศึกษาที่เป็นฟันเฟืองที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ การเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึงจะช่วยยกระดับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่ 4 ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals; SDGs)”

บีแอลซีพี ร่วมสร้างสังคมน่าอยู่ เคียงคู่ชุมชนอย่างยั่งยืน

 

Related posts