กรมประมงสุดเจ๋ง…โชว์ผลงานแห่งความภาคภูมิใจ หน่วยงานภาครัฐที่มีคุณธรรม และความโปร่งใส จากการประเมิน ITA ปี 65 ของสำนักงาน ป.ป.ช.

กรมประมงคว้าระดับ A 5 ปีซ้อน จากผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาถึง 1.53 พร้อมร่วมมือต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ทุกประเภท


นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประเภทส่วนราชการระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผลปรากฏว่ากรมประมงผ่านเกณฑ์การประเมินและถูกจัดให้อยู่ในระดับ A ด้วยคะแนน 91.74 คะแนน ซึ่งได้รับคะแนนการประเมินผลในภาพรวมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้เพิ่มขึ้น 1.53 คะแนน เมื่อเทียบจากผลการประเมิน ปี 2564 ซึ่งอยู่ที่ 90.21 คะแนน โดยเฉพาะการเปิดเผยข้อมูลและ การป้องกันการทุจริตกรมประมงได้ 100 คะแนน เต็ม จึงถือเป็นการสะท้อนถึงความสำเร็จของกรมประมงใน การเป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล โปร่งใส สุจริต เป็นธรรม และตรวจสอบได้ มุ่งเน้นประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีคุณธรรม โปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ทั้งนี้ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ถือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบราชการไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ ได้นำผลการประเมินไปใช้ประกอบการปรับปรุงพัฒนาให้มีการบริหารงานภาครัฐให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านการปฏิบัติงาน การให้บริการ และการอำนวยความสะดวกต่อประชาชน เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศไทยต่อไป


อธิบดีกรมประมง กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมประมงต้องขอขอบคุณบุคลากรในสังกัดทุกท่าน ที่มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานทั้งในด้านการปฏิบัติงาน การให้บริการ และการอำนวยความสะดวกต่อประชาชน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ที่ร่วมกันทำให้กรมประมงได้รับการประเมิน ITA ในระดับคะแนนที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกปี โดยกรมประมงจะมุ่งมั่นพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานอย่างเต็มความสามารถในการดำเนินการตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใส ให้เป็นไปตามกรอบการประเมินที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด และจะพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป
กลุ่มเผยแพร่และ ประชาสัมพันธ์ 4 สิงหาคม 2565

Related posts