สระบุรี – “นายกจ้อน” อบจ.สระบุรี ให้ผู้บริหารเข้าประชุม “สจ.เฮี้ยง” ประธานสภา อบจ.สระบุรี เปิดประชุมสภา อบจ.สระบุรี

สระบุรี – “นายกจ้อน” อบจ.สระบุรี ให้ผู้บริหารเข้าประชุม “สจ.เฮี้ยง” ประธานสภา อบจ.สระบุรี เปิดประชุมสภา อบจ.สระบุรี

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 ที่เวลา 13.30 น.ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นายจิรศักดิ์ จึงรัศมีพานิช ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 โดยนายสัญญา บุญ-หลง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นายธนกฤต อัตถะสัมปุณณะ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีและนายอรรถพล วงษ์ประยูร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พร้อมผู้บริหารฯ นายอัครวัฒน์ ศิริธัญญ์ธนากร ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นางทิตยาพร เพชรประดับ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นางพัชรี เคร่งครัด เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สระบุรี ร่วมประชุมผลการประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีที่ปราะชุมเห็นชอบยกมือผ่านทุกวาระ โดยมีระเบียบวาระที่ประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่ 2


เรื่อง รับรองรายงานการประชุมาสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่อง รายงานการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-257 0)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่อง รายงานการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 10 พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่อง รายงานการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570 )
แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่อง รายงานการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
แก้ไข ครั้งที่ 3 พ.ศ.2565ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี


ระเบียบวาระที่ 7
เรื่อง รายงานการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565)
แก้ไข ครั้งที่ 10 พ.ศ.2565ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
ระเบียบวาระที่ 8
เรื่อง รายงานการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570 )
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
ระเบียบวาระที่ 9
เรื่อง รายงานสรุปผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประจำปี พ.ศ.2565
ระเบียบวาระที่ 10
ญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ระเบียบวาระที่ 11
ญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ระเบียบวาระที่ 12
ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ระเบียบวาระที่ 13
ญัตติ กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี สมัยสามัญ
ประจำปี พ.ศ.2566
******************


กฤษฎา สมมาตร
รายงานจากสระบุรี

Related posts