ลำพูน – หลายภาคส่วน ร่วมกันจัดกิจกรรม “รวมใจปลูกความดี เพิ่มพื้นที่สีเขียว”

หลายภาคส่วน ร่วมกันจัดกิจกรรม “รวมใจปลูกความดี เพิ่มพื้นที่สีเขียว” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 ที่ บริเวณด้านข้างรั้ว บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน ร่วมกับ โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล , เทศบาลตำบล(ทต.)บ้านกลาง และ เครือข่ายแรงงานทุกภาคส่วน ร่วมกันจัดกิจกรรม “รวมใจปลูกความดี เพิ่มพื้นที่สีเขียว” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมี นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน มี นางสาวศิริลักษณ์ ตั้งวรปัญญากุล สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน , นายแพทย์ วัชระ สนธิชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล จำกัด , นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง , หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พยาบาล เจ้าหน้าที่ฯ ประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมฯ

สำหรับกิจกรรมในวันนี้เป็นการแสดงถึงความร่วมมือร่วมใจของนายจ้าง ลูกจ้าง ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานลำพูน ชมรมการคุ้มครองแรงงานลำพูน ชมรมการบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัดลำพูน ชมรมเครือข่ายแรงงานนอกระบบ เครือข่ายแรงงานทุกภาคส่วน และเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงาน เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยการน้อมนำพระราชดำริไปขยายพื้นที่สีเขียวให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม ด้วยการปลูกต้นไม้ นอกจากนี้ยังเป็นการปลูกจิตสำนึกของนายจ้าง ลูกจ้าง ให้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ธรรมชาติ ที่จะส่งผลต่อการแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศของประเทศให้ดีขึ้นต่อไป และเพื่อใช้เป็นทางสาธารณะให้ผู้ใช้แรงงาน ตลอดจนประชาชนได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวก จากการร่วมมือร่วมใจกันทุกภาคส่วน จึงได้ตั้งชื่อถนนสายนี้ว่าถนน “สวัสดิราษฎร์รังสรรค์” ทั้งนี้กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ได้แก่ นายจ้าง ลูกจ้าง เครือข่ายแรงงานทุกภาคส่วน และประชาชนทั่วไป รวมจำนวน 100 คน..

กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน

Related posts