สระบุรี – กิจกรรมจิตอาสา ร่วมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565(มีคลิป)

สระบุรี – กิจกรรมจิตอาสา ร่วมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565(มีคลิป)

ที่บริเวณพื้นที่ริมคลองเพรียวหลังห้างโลตัส จ.สระบุรีนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาร่วมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ส่งเสริมรณรงค์ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตะหนักถึงความเสียสละ และการทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทน ตลอดจนถึงเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อีกด้วย


โดยประธานในพิธีถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายความเคารพ จากนั้นได้นำจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสระบุรี ประชาชนจิตอาสา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณ เราทำ ความดี ด้วยหัวใจ จำนวน 3 ครั้ง จากนั้นนำจิตอาสาพระราชทาน ประชาชนจิตอาสา ลงมือร่วมกันทำความสะอาดบริเวณริมคลองเพรียว โยนอีเอ็มบอลเพื่อปรับสภาพน้ำ เก็บขยะ พื้นที่บริเวณโดยรอบและร่วมกัน ปลูกผักสวนครัว ซึ่งคลองส่งน้ำคลองเพรียวสายใหญ่ แห่งนี้เป็นลำคลองในการพัฒนาฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำเพื่อเป็นต้นแบบของการพัฒนาแหล่งน้ำของจังหวัดสระบุรี


ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดทำโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชนมีจิตสำนึกสาธารณะ รักบ้านเมือง รู้รักสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม บรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมชาติ ตลอดจนเพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน
*****************


กฤษฎา สมมาตร
รายงานจากสระบุรี

Related posts