สระแก้ว-ผู้ตรวจการอัยการภาคลงพื้นที่อัยการจังหวัดสระแก้ว เพื่อติดตามผลคดี

สระแก้ว-ผู้ตรวจการอัยการภาคลงพื้นที่อัยการจังหวัดสระแก้ว เพื่อติดตามผลคดี

*****วันนี้ สำนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว โดยนายเชาวลิต วงศานรเศรษฐ ผู้ตรวจการอัยการภาค พร้อมด้วยนายสมใจ โตศุกลวรรณ์ อธิบดีอัยการภาค 2 และนายเอกคม ด้วงชะเอม อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญาภาค1-2 โดยมีนายสมบัติ ฤทธิเดช อัยการจังหวัดสระแก้ว นำอัยการและข้าราชการอัยการจังหวัดให้การต้อนรับ


*****นายเชาวลิต วงศานรเศรษฐ ผู้ตรวจการอัยการภาค กล่าวว่า ลงมาตรวจในพื้นที่อัยการจังหวัดสระแก้ว มีวัตถุประสงค์ในการกระจายอำนาจและการดำเนินคดี โดยให้อัยการจังหวัดสระแก้วมีเอกภาพในการตรวจสอบการปฏิบัติงานการดำเนินคดีของพนักงานอัยการประจำศาลจังหวัดสระแก้ว เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอำนวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและชวยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพโปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธาในด้านกฎหมาย


*****นายสมใจ โตศุกลวรรณ์ อธิบดีอัยการภาค 2 กล่าวว่า ที่ลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อมาพัฒนาความร่วมมือ เพื่อประสานงานเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทำงานที่สำคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐานและการพัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีดังกล่าว


***ภาพ/วีระยุทธ สารการ /ข่าว สมศักดิ์ สารการ /บูรพาทีวีออนไลน์ รายงาน

Related posts