ระยอง-เทศบาลตำบลเนินพระ จัดโครงการฝึกอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2565

ระยอง-เทศบาลตำบลเนินพระ จัดโครงการฝึกอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2565

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายบุญธรรม ใยกล้า นายกเทศมนตรีตำบลเนินพระ มอบหมายให้นายสมชาย ชลสวัสดิ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลเนินพระ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2565 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้และท่องเที่ยวป่าชายเลน เทศบาลตำบลเนินพระ หมู่ที่ 7 ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง

โครงการฯ นี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ให้เด็ก เยาวชน ในการต่อต้านและป้องกันและแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน สร้างคุณภาพชีวิต ทักษะความคิด สร้างภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกายให้กับเด็ก เยาวชน ไม่ตกเป็นทาสของอบายมุข เพื่อให้เด็ก เยาวชน เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน สามารถถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ให้ครอบครัวและสังคม เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรม และเพื่อปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม การมีจิตสำนึกที่ดี มีการประพฤติปฎิบัติตามความดีงาม โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรปากน้ำประแสร์ ให้ความรู้แก่เยาวชนจากโรงเรียนวัดกรอกยายชา จำนวน 30 คน

ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts