ธกส.ระยอง ปลูกป่าโกงกาง 14,333 ต้นเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อลดก๊าชเรือนกระจก เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

ธกส.ระยอง ปลูกป่าโกงกาง 14,333 ต้นเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อลดก๊าชเรือนกระจก เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

เช้าวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 นายเศรษฐชัย อาภาขจร ปลัดอำเภอแกลง เป็นประธานเปิดโครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อลดก๊าชเรือนกระจก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา โดยมีนายนายอดิเรก วงษ์คงคำ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันออก,นายภุชงค์ สฤษฎีชัยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและช่ายฝั่งที่ 1,นายสกุล เขียนด้วง ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดระยอง นาย มณฑล โพธิ์ประเสริฐ นายกเทศบาล ต.เนินฆ้อ นายชัยศักดิ์ เบ้านาค ผู้อำนวยการ สำนักงาน ธกส.จ.ระยอง และนายปิติ ยุพิน ผู้จัดการ ธกส.สาขาแกลง พร้อมด้วยผู้บริหาร จากสำนักงาน ธ.ก.ส.ทั้ง 9 จังหวัด ใน ฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันออก เครือข่ายธนาคารต้นไม้ภาคตะวันออก ทั้ง 9 จังหวัด พนักงาน ธกส. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียนโรงเรียนบ้านเนินทรายและชาวบ้านในพื้นที่ร่วมกิจกรรมปลูกป่าโกงกาง จำนวน 14,333 ต้น ณ บริเวณพื้นที่ป่าชุมชน สะพานรักษ์แสมณ หมู่ 2 ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง

นายปิติ ยุพิน ผู้จัดการ ธกส.สาขาแกลง กล่าวว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อลดก๊าชเรือนกระจก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิดิ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชปณิธาน พระราชดำริ พระราโชวาทหรือพระราชกรณียกิจ โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวพระราชดำริ “ปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง” มาใช้เป็นหลักในการดำเนินงาน ก่อให้เกิดการสนับสนุนดูแลรักษาป่าไม้ อนุรักษ์ดินและน้ำให้อุดมสมบูรณ์ ซึ่งโครงการนี้ ธ.ก.ส. มีเป้าหมายการปลูกต้นไม้ทั้งหมด 129,000 ต้น โดยจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ 810 แห่ง ทั่วประเทศ เพื่อเป็นแหล่งต้นนำลำธาร เป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านไฟป่า ที่คุกคามสุขภาพและทรัพยากรของชุมชน นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์ทางด้านสังคม เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และเรียนทางธรรมชาติ และเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจอีกด้วย

Related posts