สระบุรี – ค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม มทบ.18 วันสุดท้าย การใช้สื่อเท่าทันให้เป็นและช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน

สระบุรี – ค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม มทบ.18 วันสุดท้าย การใช้สื่อเท่าทันให้เป็นและช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน


วันที่ 24 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00น.-12.00 น.พล.ต.คณธัช มากท้วม ผบ.มทบ.18 ได้อนุมัติให้ดำเนินโครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยมี นักศึกษาจาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี จำนวน 40 คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคารอดิศร มทบ.18 โดยมีกิจกรรมดังนี้ (1). เวลา 08.30น.-09.30น.กิจกรรมบรรยายให้ความรู้หัวข้อ “เทคนิคการพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์ และทักษะการเป็นวิทยากรเบื้องต้น” และ การข่าว โดย ร.ท.สัมพันธ์ พิศเสถียร


(2). เวลา 09.30น.-10.30 น.กิจกรรมบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง “การรู้เท่าทันสื่อและการใช้สื่อและผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์ ” โดย ร.อ.หญิง ชนิษฎา หงษ์ชาติ (3).เวลา 10.30 น.-12.00 น.กิจกรรมบรรยายเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้ในเรื่องของ “การช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน (CPR)” และกิจกรรมแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการทำ CPR โดย พ.ต.หญิง วิชุดา ทัศแก้ว และ พ.ต.หญิง ไพลิน อารักษ์สนอง วิทยากรจาก รพ.ค่ายอดิศร (4).กิจกรรมอำลาและพิธีปิดกิจกรรมโครงการ
****************


กฤษฎา สมมาตร
รายงานจากสระบุรี

Related posts