เทศบาลตำบลทับมา ลงนาม MOU ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา มุ่งส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษา ตระหนักการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เทศบาลตำบลทับมา ลงนาม MOU ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา มุ่งส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษา ตระหนักการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันที่ 23 ก.ค.ที่โรงเรียนอนุบาลทับมา ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง นายประเสริฐ วงษ์ศรี นายกเทศมนตรีตำบลทับมา ลงนาม MOU กับนายบุญเรือง เป็นธรรม ประธานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและจัดการขยะ ตำบลเชิงเนิน เพื่อขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลทับมา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมา ได้เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วงคือ

พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี และ 2 เงื่อนไขคือ เงื่อนไขความรู้ และเงื่อนไขคุณธรรม โดยนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการขัดการเรียนการสอน อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังให้เด็กนักเรียนรักในธรรมชาติ รักในความพอเพียง ควบคู่กับคุณธรรม และส่งเสริมพัฒนาการของเด็กนักเรียนให้มีความพร้อมด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา สังคมและอารมณ์ด้วย

นอกจากนี้ในพิธีลงนามดังกล่าว ยังได้จัดให้การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต และการถ่ายทอดวิธีปลูกผักโดยการใช้ขวดน้ำพลาสติก ซึ่งได้จากการคัดแยกขยะในกระบวนการ ROSES.

Related posts