สระบุรี – ทสจ.สระบุรี ร่วมกับ SCG โรงงานสระบุรีสานต่อ โครงการปลูกป่า เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า พื้นที่จังหวัดสระบุรี (มีคลิป)

สระบุรี – ทสจ.สระบุรี ร่วมกับ SCG โรงงานสระบุรีสานต่อ โครงการปลูกป่า เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า พื้นที่จังหวัดสระบุรี (มีคลิป)

นายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสระบุรี และจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสระบุรี ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า ที่บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาโป่งและป่าเขาถ้ำเสือ บ้านดอกจาน หมู่ที่ 3 ต.ชำผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี


การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้ ตามโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ได้ร่วมกันจัดทำโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าขึ้น เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยน้อมนําพระราโชบาย สืบสาน รักษา ต่อยอด เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สร้างป่า สร้างรายได้ โดยการนำองค์ความรู้จากโครงการหลวง ศาสตร์พระราชาในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพิ่มพื้นที่สีเขียว ตามหลักการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เป็นการแก้ปัญหาเรื่องน้ำไปพร้อมกับการฟื้นฟูป่า


ซึ่งศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสระบุรี ได้ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี บริษัทปูนซีเมนต์ไทย(แก่งคอย)จำกัดพร้อมผู้บริหารโรงงานปูนซิเมนต์สระบุรีและหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อ งร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า ภายใต้มาตรการทวงคืนผืนป่าบริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาโป่งและป่าเขาถ้ำเสือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 และเป็นการสร้างความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติ สังคม เศรษฐกิจ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนที่อยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่า


โดยนายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี จิตอาสาพระราชทานจังหวัดสระบุรี หัวหน้าส่วนงานราชการ และผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ อาทิ ต้นสัก ต้นพะยูง พร้อมทั้งได้มอบกล้าไม้ให้กับหน่วยงานต่างๆ นำไปปลูก เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับจังหวัดสระบุรีต่อไป
*******************

กฤษฎา สมมาตร
รายงานจากสระบุรี

Related posts