สระบุรี – อบจ.สระบุรีร่วมกับสถานพินิจฯจังหวัดสระบุรีจัดโครงการฟื้นฟูเด็กและเยาวชนให้ให้ฝึกอบรมทักษะด้านการประกอบอาชีพ(มีคลิป)

สระบุรี – อบจ.สระบุรีร่วมกับสถานพินิจฯจังหวัดสระบุรีจัดโครงการฟื้นฟูเด็กและเยาวชนให้ให้ฝึกอบรมทักษะด้านการประกอบอาชีพ(มีคลิป)

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ที่ห้องประชุมสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี เวลา 10.00 น. นายสัญญา บุญ-หลง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสนะบุรีได้มอบหมายให้นายธนกฤต อัตถะสัมปุณณะ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการบำบัดแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรีโดยมีนางสาวโสภิดา สังขดิถี ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี พร้อมคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจฯจังหวัดสระบุรีและคณะให้การต้อนรับ ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ความสามารถของเด็กและเยาวชน

สนับสนุนให้มีเวทีในการแสดงความคิดเชิงสร้างสรรค์สนับสนุนให้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนจัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้สำนึกตนและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม ดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุขและไม่หวนกลับมากระทำผิดซ้ำอีกจึงได้บรรจุโครงการในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีเป็นประจำทุก แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด 19 ส่งผลให้จำเป็นต้องเว้นวรรคการจัดกิจกรรมในปี พ.ศ.2565 ขณะนี้ สถานการณ์ของโรคดังกล่าวเริ่มคลี่คลายลงแล้วองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการบำบัดแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชนโดยการฝึกอบรมทักษะด้านการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในการเลี้ยงสัตว์น้ำ
*****************


กฤษฎา สมมาตร
รายงานจากสระบุรี

Related posts