BLCP มอบทุนการศึกษาโครงการ “น้องๆ เรียนดีกับบีแอลซีพี”ต่อเนื่องเป็นปีที่ 21 ประจำปี 2565

BLCP มอบทุนการศึกษาโครงการ “น้องๆ เรียนดีกับบีแอลซีพี”ต่อเนื่องเป็นปีที่ 21 ประจำปี 2565

วันที่ 20 กรกฏาคม 2565 – นายอดิศร วังมูล ผู้อำนวยการสายงานบริหารและองค์กรสัมพันธ์ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด (BLCP) ประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาโครงการ “น้องๆ เรียนดีกับบีแอลซีพี” (ต่อเนื่องเป็นปีที่ 21) ประจำปี 2565 มอบทุนจำนวนทั้งหมด 40 ทุน รวมมูลค่าทั้งสิ้น 150,000 บาท ให้แก่โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ และโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ

เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนที่มีผลการเรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งทางบริษัทฯได้ให้ความสำคัญด้านการศึกษามาโดยตลอด เพราะการศึกษาถือเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาศักยภาพเยาวชนที่จะเรียนรู้ก้าวทันโลกยุคใหม่ เป็นพลังสำคัญของการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

บีแอลซีพี ร่วมสร้างสังคมน่าอยู่ เคียงคู่ชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts