พก.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการพัฒนาสถานะบุคคลและสัญชาติให้กับผู้ใช้บริการในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ”

พก.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการพัฒนาสถานะบุคคลและสัญชาติให้กับผู้ใช้บริการในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ”

 

วันนี้ (20 ก.ค. 65) เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมแบงค็อก มิดทาวน์ กรุงเทพฯ “นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ” อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการพัฒนาสถานะบุคคลและสัญชาติให้กับผู้ใช้บริการในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ” โดยนางสาวอมรศรี รัศมิทัต ผู้อำนวยการกองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ (กคพ.) เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลให้กับผู้ใช้บริการในสถานคุ้มครองฯ เนื่องจากคนพิการที่อยู่ในความดูแลภายใต้สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ 11 แห่ง ยังมีผู้ใช้บริการกลุ่มบุคคลไร้รากเหง้าประสบปัญหาสถานะบุคคลและสัญชาติในปัจจุบันมีร้อยละ 10 ของผู้ใช้บริการทั้งหมดที่ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิและบริการต่าง ๆ จากภาครัฐได้

ซึ่งในปีงบประมาณที่ผ่านมากองคุ้มครองฯ ได้ดำเนินการทบทวนความรู้ตามข้อกฎหมาย และให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจัดทำข้อมูลยื่นคำร้องเพื่อพัฒนาสถานะทางทะเบียนราษฎรและสัญชาติ และในปีงบประมาณ 2565 นี้ พก. ร่วมกับกรมการปกครองแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลกลุ่มเปราะบางที่อยู่ในความดูแลของหน่วยงานรัฐ โดยได้จัดทำทะเบียนประวัติบุคคลสำหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน จำนวน 72 คน ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายและระเบียบของกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้เข้าถึงสิทธิและสวัสดิการจากภาครัฐ โดยเฉพาะสิทธิด้านการรักษาพยาบาลเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับการพัฒนาและฟื้นฟูสมรรถภาพ ตลอดจนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมตลอดช่วงชีวิต โดยมี ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ในสังกัด พก. ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

Related posts