จ.ราชบุรี/ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี 2 สนับสนุนโครงการจัดซื้อหม้อต้มน้ำร้อนไฟฟ้าและโครงการเพิ่มศักยภาพผู้นำชุมชน 32

จ.ราชบุรี/ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี 2 สนับสนุนโครงการจัดซื้อหม้อต้มน้ำร้อนไฟฟ้าและโครงการเพิ่มศักยภาพผู้นำชุมชน 32

ชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขตเทศบาลเมืองบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โดย นายกฤษฎา ประดิษฐ์กุล นายกเทศมนตรีเมืองบ้านโป่ง มอบหมาย นายวิชัย อรตัน รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านโป่ง เป็นประธานในพิธีส่งมอบครุภัณฑ์ โครงการจัดซื้อหม้อต้มน้ำร้อนไฟฟ้า เพื่อใช้ในกิจกรรมของชุมชน และโครงการเพิ่มศักยภาพวิทยุสื่อสาร ผู้นำชุมชน 32 ชุมชนตำบลบ้านโป่ง ในการประสานงานด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย โดยมี นางสาววิไลลักษณ์ อุณยะวงศ์ รองนายกเทศมนตรีฯ

และ นายธนากร เลี้ยงฤทัย รองนายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ร่วมพิธีส่งมอบครุภัณฑ์ให้แก่ผู้นำชุมชน นอกจากนี้ นายประสาท กุลเรือง (คพรฟ.) ตำบลบ้านโป่ง ผู้ประสานงานงบประมาณจากของทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี 2 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อเป็นประโยขน์ต่อส่วนรวมในการจัดกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นและส่งเสริมศักยภาพผู้นำเครือข่ายในการประสานงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภับได้อย่างประสิทธิภาพต่อไปในเขตเทศบาลเมืองบัานโป่ง /ที่ ห้องประชุมอาคารหลังใหม่เทศบาลเมืองบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

อมร สว่างทิพพาภรณ์/ภาพ
สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน

Related posts