รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดงานวันเกษตรและของดีอำเภอปลายพระยา ประจำปี 2565 กิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ต้อนรับด้วยขบวนรถบุปผชาติอย่างสวยงาม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดงานวันเกษตรและของดีอำเภอปลายพระยา ประจำปี 2565 กิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ต้อนรับด้วยขบวนรถบุปผชาติอย่างสวยงาม

 


วันที่ (17 กรกฎาคม 2565 ) เวลา 17.00 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดงานวันเกษตรและของดีอำเภอปลายพระยา ประจำปี 2565 โดยมี นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ นายสุรัตน์ จรณโยธิน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ นายอำเภอปลายพระยา หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน เกษตรกร ให้การต้อนรับ ณ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่


กิจกรรมในวันนี้จัดขึ้นโดย อำเภอปลายพระยา ร่วมกับเทศบาลตำบลปลายพระยาและส่วนราชการต่าง ๆ ได้กำหนดจัดงานวันเกษตรและของดีอำเภอปลายพระยา ประจำปี 2565 ในระหว่างวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และประชาสัมพันธ์ ผลผลิตทางการเกษตรและของดีอำเภอปลายพระยา ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย สร้างโอกาสให้เกษตรกรได้นำผลผลิต สินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์ชุมชนต่างๆ จากหมู่บ้าน มาวางจำหน่าย เสริมสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและชุมชน เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า ทางการเกษตร และกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

นอกจากนี้ ยังเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและ เชิงวัฒนธรรม โดยภายในงานจะมีการแสดงนิทรรศการของส่วนราชการต่างๆ การจำหน่ายผลผลิตทางเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน การประกวดของดีอำเภอปลายพระยา ได้แก่ การประกวดทุเรียน ปาล์มน้ำมัน แพะ และรถบุปผชาติ การจัดงานครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ จำนวน 300,000บาท (สามแสนบาทถ้วน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ จำนวน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) และนายกเทศมนตรีตำบลปลายพระยา จำนวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)


การจัดงานในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากความร่วมแรงร่วมใจของ ภาครัฐและภาคเอกชน อาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนราชการ เช่น ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่ (พืชสวน) สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดกระบี่ สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (พอช.) เครือข่ายสภาองค์กรชุมชน และบริษัทยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ที่ทำให้เกิดความสำเร็จ เพื่อยกระดับคุณภาพและ ประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางการเกษตร และของดีอำเภอปลายพระยาโดยเฉพาะปาล์มน้ำมัน ทุเรียนผลิตภัณฑ์จากแพะ และสินค้าเกษตรขึ้นชื่อต่างๆ ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย สร้างโอกาสให้พี่น้องเกษตรกรได้นำผลผลิตมาวางจำหน่าย สู่การสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเชิงวัฒนธรรมของอำเภอปลายพระยา
เพื่อเพิ่มมูลค่าและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน พัฒนาความเป็นอยู่ดีกินดีของประชาชนในพื้นที่ต่อไป ///
………………………………………………………….

Related posts