สระบุรี -ผู้ว่าฯแมนรัตน์ – ดร.มงคล ฯคณะที่ปรึกษา รมว.ศึกษาธิการ ร่วมลงนามและเปิดโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย(มีคลิป)

สระบุรี -ผู้ว่าฯแมนรัตน์ – ดร.มงคล ฯคณะที่ปรึกษา รมว.ศึกษาธิการ ร่วมลงนามและเปิดโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย(มีคลิป)

วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ที่หอประชุมโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาเรียนรู้ ”ประวัติศาสตร์ชาติไทย” ของนักเรียนและเยาวชนในจังหวัดสระบุรี โดยมี ดร.มงคล ศิริพัฒนกุล คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิกาา(นางสาวตรีนุช เทียนทอง)เป็นสักขีพยานการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการเรียนรู้เรื่อง “ประวัติศาสตร์ชาติไทย” ของนักเรียนและเยาวชนในจังหวัดสระบุรีระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดย นายธนกฤต อัตถะสัมปุณณะ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี และ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี

โดย ดร.สัมฤทธิ์ ไวเป็ย ศึกษาธิการจังวัดสระบุรี เป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในบันทึกข้อตกลงนี้ ทั้ง 2 ฝ่าย ตกลงร่วมกันเพื่อดำเนินการ พัฒนาด้านการจัดการศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้เรื่อง “ประวัติศาสตร์ชาติไทย” ของนักเรียนและเยาวชนในจังหวัดสระบุรี ผ่านกลไกการเรียนรู้ โดยใช้หนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและเยาวชนในจังหวัดสระบุรี มีความรู้และความเข้าใจ เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทยให้นักเรียนและเยาวชนในจังหวัดสระบุรีและตระหนักถึงความเสียสละของบรรพบุรุษไทย เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนและยาวชน มีความรักและหวงแหนความเป็นไทย ส่งเสริมการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาติไทย ด้วยกลไกการเรียนรู้ผ่านหนังสือ ประวัติศาสตร์ชาติไทย


แนวทางการดำเนินการและกิจกรรมความร่วมมือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ยินดีให้ความร่วมมือในการส่งเสริม บ่มเพาะ ปลูกจิตสำนึกความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประวัติศาสตร์ชาติไทย ผ่านกลไกการเรียนรู้โดยใช้หนังสือ ประวัติศาสตร์ชาติไทย จำนวน ๕๐o เล่ม มอบให้กับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี ยินดีให้ความร่วมมือในการเผยแพร่หนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย จำนวน 500 เล่ม นำไปเผยแพร่ให้กับสถานศึกษาในจังหวัดสระบุรีเพื่อนำไปบูรณาการการจัดการเรียนการสอน ให้เหมาะสมตามช่วงวัยของนักเรียน ส่งเสริมการอ่านของนักเรียนและยาวชนในห้องสมุดของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี ให้ความร่วมมือกันเพื่อส่งเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ปลูกฝังให้นักเรียนและยาวชนในจังหวัดสระบุรี มีความรักและหวงแหนความเป็นไทย พร้อมธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวและศูนย์รวมจิตใจหนึ่งเดียวของคนไทยทั้งชาติ ต่อจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ร่วมการประกวดการใช้สื่อโซเชียลสร้างสรร อีกด้วย
********************

กฤษฎา สมมาตร
รายงานจากสระบุรี

Related posts