สระแก้ว-อุทยานแห่งชาติปางสีดา-น้ำตกปางสีดา ประชุมรับฟังความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฯต่อแผนการบริหารจัดการพื้นที่ ปี 2566-2570

สระแก้ว-อุทยานแห่งชาติปางสีดา-น้ำตกปางสีดา ประชุมรับฟังความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฯต่อแผนการบริหารจัดการพื้นที่ ปี 2566-2570

 

*****วันนี้ที่อุทยานแห่งชาติปางสีดา นายจารุวิทย์ กฤตวงศ์วิมาน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติปางสีดา เป็นประธานการประชุมการรับฟังความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียชุมชนที่เกี่ยวข้องและประชาชนต่อแผนการบริหารจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติปางสีดา-น้ำตกปางสีดา ปี 2566-2570


*****นายจารุวิทย์ กฤตวงศ์วิมาน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติปางสีดา ได้กล่าวว่า การจัดทำแผนการบริหารพื้นที่อุทยานแห่งชาติปางสีดา-น้ำตกปางสีดา เพื่อให้การบริหารจัดการบรรลุเป้าหมายตามแนวทาง หรือเป้าประสงค์ที่วางไว้ และใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติปางสีดา-น้ำตกปางสีดา ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ( 2566-2570) ซึ่งแผนดังกล่าวนี้จัดขึ้นโดยยึดตามหลักการอุทยานแห่งชาติ และมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ( พ.ศ.2560-2579 )

โดยเป็นการดำเนินการตามนโยบายของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่เน้นการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ มีความต่อเนื่อง เกิดประสิทธิผล สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนการปฏิบัติงาน ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และความต้องการของทุกภาคส่วน สามารถถ่ายทอดแผนการดำเนินงานไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นการดำเนินงานเพื่อคุ้มครองรักษา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ การดำรงชีพของสิ่งมีชีวิต และคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่นั้น ให้คงสภาพและบทบาทหน้าที่ไว้ดังเดิม

ขณะเดียวกันก็พัฒนาทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างสม่ำเสมอ โดยหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการสูญเปล่า และส่งผลเสียต่อทรัพยากร และคุณภาพสิ่งแวดล้อมของอุทยานแห่งชาติดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดทำแผนการบริหารจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติปางสีดา-น้ำตกปางสีดา เพื่อสนับสนุนการวางแผนการจัดการอุทยานแห่งชาติอย่างเป็นระบบ รวมทั้งหาแนวทางที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานต่อไปในอนาคต


***ภาพ/ข่าว สมศักดิ์ สารการ /บูรพาทีวีออนไลน์ รายงาน

Related posts