กาฬสินธุ์ เสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็ง

วิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมให้ความรู้ประชาชน เยาวชน เพื่อเสริมสร้างความรักในครอบครัวและชุมชน ในโครงการแก้ไขปัญหาลดความรุนแรงเพื่อครอบครัวอบอุ่น ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 14 กรกฎาคม 2565 ที่ทำการกองทุนสวัสดิการชุมชนดอนกลอย เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เดินทางร่วมให้ความรู้ประชาชน เยาวชน ในโครงการแก้ไขปัญหาลดความรุนแรงเพื่อครอบครัวอบอุ่น จัดโดยกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว โดยมีนายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ และผู้นำชุมชน ประชาชน เยาวชน เข้าร่วมโครงการ


นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า จากสถานการณ์ปัจจุบันที่สภาพเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัฒน์ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งผลกระทบต่อแบบแผนครอบครัว ที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ที่สำคัญพบว่าเกิดปัญหาครอบครัว เช่น ครอบครัวแตกแยก หย่าร้าง ตกงาน ฐานะทางการเงินในครอบครัว การใช้ความรุนแรง เด็กขาดความอบอุ่น การเลี้ยงดูไม่เหมาะสม บางครอบครัวติดพนัน ติดสุรา เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติด เป็นต้น ยิ่งประสบกับสถานการณ์โควิด-19 แทบจะทำให้ทุกครอบมีปัญหาในการดำเนินชีวิต และการประกอบอาชีพ ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาทางสังคมที่ส่งผลกระทบต่อครอบครัว


นายวิรัชกล่าวอีกว่า การจัดโครงการแก้ไขปัญหาลดความรุนแรงเพื่อครอบครัวอบอุ่น จึงเป็นโครงการที่ดี ที่จะเป็นแนวทางในการสร้างภูมิป้องกันปัญหา และสร้างความอบอุ่นในครอบครัว โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี ผู้ใช้แรงงาน และช่วยให้ครอบครัวมีความสุขอย่างยั่งยืน และสร้างให้ครอบครัวเป็นสุข ชุมชนเข้มแข็ง ทั้งนี้ การจัดโครงการดังกล่าว มีทีมวิทยากรจากกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อสร้างความตระหนักและให้เห็นความสำคัญของสถาบันครอบครัว แนะนำแนวทางสร้างความรัก ความเอาใจใส่ที่ดี ที่จะช่วยให้สมาชิกในครอบครัวมีความรักใคร่ เอื้ออาทรต่อกัน ลดปัญหาการใช้ความรุนแรง พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ทุกครอบครัวได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ในการดูแลสมาชิกในครอบครัวและในชุมชน

 


“เมื่อทุกครอบครัว มีความรัก ความอบอุ่น ลดการใช้ความรุนแรง ก็จะเป็นบรรทัดฐานที่ดีในการสร้างครอบครัวให้อบอุ่น ก็จะต่อเนื่องถึงบุตรหลานได้รับการเลี้ยงดูที่เหมาะสม ได้รับการศึกษาอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ เมื่อได้รับการศึกษา มีความรู้ ก็จะเป็นภูมิป้องกันยาเสพติด เรียนจบมีงานทำ สามารถสร้างครอบครัวและชุมชนให้ความเข้มแข็งต่อไป เนื่องจากสังคมไทยนอกจากจะเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์แล้ว ยังต้องยึดสถาบันครอบครัวและสถาบันการศึกษาเป็นหลัก ถึงจะทำให้ครอบครัวและสังคมมีความสุข มีความสามัคคี และมีความเข้มแข็ง อย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามนโยบายรัฐบาล” นายวิรัชกล่าว

Related posts