ปทุมธานี แถลงข่าวโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี วิถีสายน้ำรัตนโกสินทร์ กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) จังหวัดปทุมธานี

ปทุมธานี แถลงข่าวโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี วิถีสายน้ำรัตนโกสินทร์ กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.30 น. ที่ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี แถลงข่าวโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี วิถีสายน้ำรัตนโกสินทร์ กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) จังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย นายสุทัศน์ คงแย้ม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี นายอติชาต จริยากูล ประธานคณะกรรมการพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (YEC) หอการค้าจังหวัดปทุมธานี นายสำเริง ภู่พวง (ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิตลุงหนวด) ปราชญ์เรื่องก๋วยเตี๋ยวเรือ ร่วมแถลงข่าว เทศกาลการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) จังหัดปทุมธานี รวบรวมไว้ทั้งอาหารนานชาติที่ขึ้นชื่อ แหล่งท่องเที่ยว และวัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดปทุมธานี ภายในงานเดียว ทั้งอาหารดั้งเดิมขาชาติไทย มอญ อิสลาม จีน อาการพื้นบ้าน อาหาร่ Steet Food ฯลฯ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวภายในประเทศหลังสภานการณ์โควิด-๑๙ ระบาดผ่อนคลายลง และเตรียมพร้อมปิดเมืองให้นักท่องเที่ยว เดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศมากขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๗-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ลานศาลากลางจังหวัดปทุมธานี (หลังเดิม)

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เปิดเผยว่า “นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) เป็นส่วนสำคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่สามารถสร้างประสบการณ์ทางการท่องเที่ยว และมีความสอดคล้องกับแนวโน้มความต้องการของตลาดนักท่องเที่ยวในอนาคต โดยเป็นสินค้าและบริการที่มีโอกาสและศักยภาพสูง อันนำมาสู่พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศผ่านการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการที่มีรากฐานทางวัฒนธรรมและวิถีอันเป็นเอกลักษณ์ของประเทศ การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารร่วมกับการพัฒนากรรมวิธีการผลิตของภาคเกษตรโดยมุ่งเน้นประสบการณ์สัมผัสบรรยากาศและวัฒนธรรมท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและอาหารเพื่อสุขภาพ” จังหวัดปทุมธานี เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ปริมณฑลติดกับกรุงเทพมหานคร มีพื้นที่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา มีศักยภาพความหลากหลายของทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ มีการผสมผสานกันทั้งการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ เชิงวัฒนธรรม เชิงเกษตรและวิถีชีวิตพื้นถิ่นที่เรียบง่าย ตลอดจนมีประเพณี วัฒนธรรม และอาหารการกินที่ผสมผสานเป็นเอกลักษณ์ของหลากหลายชาติพันธุ์และจากคำขวัญของจังหวัดปทุมธานีที่กล่าวว่า “ถิ่นบัวหลวง เมืองรวงข้าว เชื้อชาวมอญ นครธรรมมะ พระตำหนักรวมใจ สดใสเจ้าพระยา ก้าวหน้าอุตสาหกรรม” ซึ่งข้าวและบัว ยังมีความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดและมีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และสืบสานต่อคนรุ่นหลัง


“จังหวัดปทุมธานี โดย สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี กำหนดจัดงานเทศกาลส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) จังหวัดปทุมธานีระหว่างวันที่ ๒๗ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดปทุมธานี (หลังเดิม) เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวภายในประเทศหลังสถานการณ์โควิด-๑๙ ระบาดผ่อนคลายลง และเตรียมพร้อมเปิดเมืองให้นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศมากขึ้น และสร้างความเข็มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (Local Economy) การสร้างความเข็มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขารายได้จากการท่องเที่ยว ซึ่งการจัดงานครั้งที่ผ่านมาเมื่อปีพ.ศ. ๒๕๖๓ ผู้ประกอบการร้านอาหาร/ชุมชน มีรายได้หมุนเวียนจากการจัดงาน มูลค่า ๔,๕๒๕,๙๒๕ บาท และมียอดผู้เข้าชมและจำนวนนักท่องเที่ยวตลอดระยะเวลาการจัดงาน จำนวน ๔๒,๗๕๕ คน “ภายในงานเทศกาลส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) จังหวัดปทุมธานี จะรวบรวมไว้ทั้งอาหารนานาชนิดที่ขึ้นชื่อ แหล่งท่องเที่ยว และวัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดปทุมธานี ภายในงานเดียว ทั้งอาหารดั้งเดิมของชาชาติไทย มอญ อิสลาม จีน อาหารพื้นบ้าน อาหาร Steet Food อาทิ ข้าวแช่มอญเมืองปทุมธานี กุ้งแม่น้ำ ก๋วยเตี๋ยวเรือรสเด็ด ข้าวเกรียบมอญโบราณ หมูทุบเมืองปทุม ปลาดุกแดดเดียว ขนมเบื้องมอญโบราณ เป็นต้น” นายณรงค์ศักดิ์ กล่าว


ทั้งนี้จากข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (เดือน มกราคม – ธันวาคม ๒๕๖๔) มีจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี จำนวน ๔๒๖,๖๙๓ คน และมีรายได้จากการท่องเที่ยว เป็นเงิน ๕๐๔ ล้านบาท สำหรับปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (เดือน มกราคม-เมษายน ๒๕๖๕) มีจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี จำนวน ๔๘๓,๗๕๙ คน และมีรายได้จากการท่องเที่ยว เป็นเงิน ๖๒๙ ล้านบาท ซึ่งพบว่าจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวช่วง ๔ เดือนแรกของปี ๒๕๖๕ เพิ่มขึ้นจำนวนมากเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาทั้งปี คาดการณ์ว่าจังหวัดปทุมธานีจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นถึง ๒ ล้านคนได้ภายในสิ้นปี ๒๕๖๕ นี้เทียบเท่า ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ก่อนการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ และจะสามาถสร้างรายได้ให้จังหวัดปทุมธานีอย่างมาก

 

ภาพ/ข่าว วะจะนะชัย วาจาพารวย/รายงาน

Related posts