ลำปาง-เรียนรู้นอกห้องเรียน ศึกษาประวัติศาสตร์ เพื่อให้เกิดความรักชาติ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ตามโครงการเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2565

ลำปาง-เรียนรู้นอกห้องเรียน ศึกษาประวัติศาสตร์ เพื่อให้เกิดความรักชาติ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ตามโครงการเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2565

ตามที่กองทัพบกได้ให้ความสำคัญกับการปลูกฝังสิ่งดีงามผ่านกิจกรรมต่างๆ ให้แก่เยาวชน โดยให้หน่วยจัดอบรมโครงการเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2565 เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเยาวชนระดับอุดมศึกษามีแนวคิดและทัศนคติที่ดีต่อสังคม มีวินัยในการอยู่ร่วมกัน ประพฤติตนอยู่ในกรอบของความดีงาม ตามจารีตประเพณีของชาติไทยและเคารพต่อสถาบันหลักของชาติ รู้จักการมีจิตสาธารณะดูแลชุมชนและปฏิบัติตนมีประโยชน์ต่อส่วนรวม

ในการนี้ มณฑลทหารบกที่ 32 ได้จัดกิจกรรมฯโดยได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และนักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง รวม 40 คน เข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 8 – 10 กรกฎาคม 2565 โดยมีพิธีเปิดโครงการเมื่อ 8 กรกฏาคม 2565 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง พร้อมรับทราบเรื่องราวประวัติศาสตร์ชาติไทย จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ การใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ และวันที่ 9 กรกฎาคม 2565 นำผู้เข้ารับอบรมสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเกาะคา เพื่อให้เกิดความรักชาติ สำนึกถึงความเสียสละพระมหากษัตริย์ไทย

และศึกษาดูงานโครงการทหารพันธุ์ดีค่ายสุรศักดิ์มนตรี เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อจะนำความรู้ต่างปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ และศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ทหารบ้านป่องนัก พร้อมพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ ในวันที่10 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณบ้านป่องนัก ค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดยมี พลตรีอโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายนครินทร์ สนมฉ่ำ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ร่วมมอบประเกียรติคุณในนามสถานศึกษาที่ร่วมโครงการด้วย

ซึ่งเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความตั้งใจและให้ความสนใจเป็นอย่างดี มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมระหว่างอบรม สามารถที่จะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้และเป็นแนวทางในการปฏิบัติตน เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมต่อไป

 

ภาวินันท์ บุตรหล้า รายงาน

Related posts