SPRC ร่วมสัมมนางานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 34

SPRC ร่วมสัมมนางานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 34

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) (SPRC)ร่วมงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ภายใต้แนวคิด “ร่วมสร้างวัฒนธรรมไทยเชิงป้องกัน สู่ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความผาสุกที่ยั่งยืน” (Forward Culture of Prevention for Safety Thailand) จัดขึ้นโดยกระทรวงแรงงานและสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2565 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานแก่นายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อีกทั้งยังเปิดพื้นที่ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทางวิชาการ แนวคิด และวิธีการแก้ไขปัญหา เพื่อนำไปต่อยอดพัฒนาความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในแต่ละองค์กร

ภายในงานมีการจัดงานสัมมนาวิชาการ การแสดงนิทรรศการ การสาธิตด้านความปลอดภัยในการทำงาน โดยบุคลากรของ SPRC ได้รับเชิญเป็นวิทยากรและผู้นำสัมมนา ได้แก่ นายกฤษฎา ชัยกุล ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะผู้จัดงานและนำสัมมนาในหัวข้อ “มาตรฐานการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิตแบบบูรณาการ : เสริมสร้างความมั่นใจ ป้องกันอุบัติภัยร้ายแรง” นายไพฑูรย์ เมรัตนบุญล้อม เป็นวิทยากรในหัวข้อ “องค์ความรู้สู่การจัดการด้านอาชีวอนามัย : กรณีเหตุฉุกเฉินด้านสารเคมี” และนายวัฒน มีชัย เป็นวิทยากรในหัวข้อ “มาตรฐานการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิตแบบบูรณาการ: เสริมสร้างความมั่นใจ ป้องกันอุบัติภัยร้ายแรง”

Related posts