ระยอง-โครงการอบรมนักข่าวรุ่นเยาว์ Maptaphut Young Reporter รุ่นที่ 2

ระยอง-โครงการอบรมนักข่าวรุ่นเยาว์ Maptaphut Young Reporter รุ่นที่ 2


วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายถวิล โพธิบัวทอง นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมนักข่าวรุ่นเยาว์ Maptaphut Young Reporter รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมโพธิทอง อาคารศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองมาบตาพุด

โดยงานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่น ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจหลักในการเขียนข่าวเบื้องต้น สามารถเขียนข่าวและรายงานข่าวได้ และสร้างเครือข่ายนักข่าวเยาวชนให้มีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ของเทศบาลเมืองมาบตาพุด โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จากวิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง และวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด จำนวน 80 คน

ในการนี้ มีคณะผู้บริหาร นายอำนวย ไตรลักษณ์ นายอรัญ ใจตั้ง รองนายกเทศมนตรี นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง นายสุรเชษฐ ซื่อมาก ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา สมาชิกสภา นายสมเจตน์ ทองเทศ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ คณะครู นักเรียน ร่วมในโครงการ

โดยมีนายธรรมบาล ฉิมพลี รองปลัดเทศบาล เป็นผู้กล่าวรายงาน และคุณอนัญญา พยัฆเษม บรรณาธิการ สื่อหนังสือพิมพ์นิวส์ ไลน์ โพสต์และผู้อำนวยการสถานีวิทยุพลาซ่า เรดิโอ FM 97.5 MHz.​ และข่าวเพจ Rayong Time คุณภัศกมล รูปแก้ว ประชาสัมพันธ์ชำนาญการคุณยศวรรธน์ จิววัฒนารักษ์ นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน เป็นวิทยากรอบรม
#งานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่น ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองมาบตาพุด
☎️ 0 3868 5568 และ 0 3868 5562 ต่อ 406

 

ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts