ฉะเชิงเทรา-นายกก้อย จัดเทศบาลสัญจร พบประชาชนแก้ปัญหาเร่งด่วน

ฉะเชิงเทรา-นายกก้อย จัดเทศบาลสัญจร พบประชาชนแก้ปัญหาเร่งด่วน


เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 65 นายกลยุทธ ฉายแสง นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา นายพงษ์ศักดิ์ ร่มโพธิ์ทอง รองนายกเทศมนตรี นายพงศธร ถาวรวงศ์ รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา เลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย นายไพโรจน์ รังสินธ์ุ ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา

จัดโครงการเทศบาลสัญจร ลงพื้นที่ชุมชนพบตัวแทนพี่น้องประชาชนทุกชุมชนในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนจากประชาชน เพื่อเร่งดำเนินการแก้ไข อย่างรวดเร็ว ตลอดจนให้พี่น้องประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมให้ข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาการบริหารงานของเทศบาลให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนได้มากยิ่งขึ้น


สัมฤทธิ์ ล้ำเลิศ/ฉะเชิงเทรา

Related posts