สระบุรี – ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ ทรงเปิดศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น “TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER” และติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE

สระบุรี – ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ ทรงเปิดศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น “TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER” และติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 19.30 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จทรงเปิดศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น “TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER” ณ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยศาล ทหาร ตำรวจ เฝ้ารับเสด็จฯ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ได้น้อมนำแนวทางดำเนินงานตามโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มุ่งเน้นกิจกรรมสร้างสรรค์และปลูกฝังทัศนคติ “การเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” และจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น “TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER”

ภายใต้แนวคิด ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนาEQ มีการจัดกิจกรรมที่มีประโยชน์หลากหลายรูปแบบโดยเยาวชนเป็นผู้ดำเนินงานเพื่อเยาวชน ซึ่งทำให้สมาชิกเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจและความมุ่งมั่นใจการช่วยแก้ปัญหา และพัฒนาเยาวชนให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ โดยให้อาสาสมัครแกนนำและเยาวชนในสถานแรกรับจังหวัดสระบุรี สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรีเข้าร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งทำให้แกนนำและสมาชิกตระหนักในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้กับชีวิต


ในโอกาสนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทอดพระเนตรนิทรรศการการดำเนินงานศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในสถานศึกษา ทอดพระเนตร การแสดงจากตัวแทนสมาชิกศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น และทรงพระราชทานอนุญาตให้อาสาสมัครและสมาชิกศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ถวายรายงานการดำเนินงานของศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นและซักถามปัญหาต่างๆ พร้อมทั้งพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหา ทำให้เกิดขวัญกำลังใจแก่อาสาสมัครและสมาชิกศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ต่อไป
*****************

กฤษฎา สมมาตร
รายงานจากสระบุรี

Related posts