ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จับมือ อบต.เมืองไผ่ อรัญฯ จ.สระแก้ว ขับเคลื่อนการรับรู้แหล่งท่องเที่ยวให้รู้จักอย่างกว้างขวาง เกิดการสร้างมูลค่าให้ชุมชน

ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จับมือ อบต.เมืองไผ่ อรัญฯ จ.สระแก้ว ขับเคลื่อนการรับรู้แหล่งท่องเที่ยวให้รู้จักอย่างกว้างขวาง เกิดการสร้างมูลค่าให้ชุมชน


*****มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว จัดกิจกรรม“ประชุมภาคีเครือข่ายวางแผนการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวตำบลเมืองไผ่” โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชน มีนายชนาธิป โคกมณี นายอำเภออรัญประเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธันยธร ติณภพ อาจารย์ผู้จัดการพื้นที่ตำบลเมืองไผ่ พร้อมด้วยส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ กลุ่มจักสานไม้ไผ่ และประชาชนในพื้นที่ตำบลเมืองไผ่ เข้าร่วม


*****ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธันยธร ติณภพ อาจารย์ผู้จัดการพื้นที่ตำบลเมืองไผ่ กล่าวว่า คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ฯ ตำบลเมืองไผ่ อำเภออรัญประเทศ ขึ้นเพื่อยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานรากในจังหวัดสระแก้ว ผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 40 คน ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย มีกิจกรรมการบรรยายพิเศษ เรื่องสร้างสรรค์งานท่องเที่ยวชุมชนให้สำเร็จได้อย่างไร การจัดทำแผนการท่องเที่ยวตำบลเมืองไผ่ และถอดบทเรียนทุนและศักยภาพของตำบลเมืองไผ่ และการสำรวจเส้นทางและทดลองโปรแกรมเส้นทางการท่องเที่ยวตำบลเมืองไผ่


*****นายชนาธิป โคกมณี นายอำเภออรัญประเทศ กล่าวว่า ตำบลเมืองไผ่ ถือได้ว่าเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่สำคัญในปัจจุบันและอนาคตทั้งทางด้านเศรษฐกิจและการค้าชายแดน การคมนาคม การท่องเที่ยว และการขยายตัวของเมือง ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องเตรียมการวางแผนรับมือและเตรียมความพร้อมในการเข้ามาของความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้มีการรับรู้และเข้าใจในทิศทางของการพัฒนาพื้นที่ โดยเฉพาะการนำทุนทางประวัติศาสตร์มาพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยว ต้องอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเข้ามาช่วยกันขับเคลื่อนให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น


*****นายพิทักษ์ ผ่องศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ กล่าวว่า ตำบลเมืองไผ่ เป็นพื้นที่ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ที่มีความเป็นมา อย่างยาวนาน มีโบราณสถานที่สำคัญ นั่นคือ “ปราสาทเมืองไผ่” เป็นปราสาทใน สมัยทวารวดี และได้มีการขุดค้นพบโบราณวัตถุเป็นจำนวนมาก เหมาะสมเป็นพื้นที่ศึกษาเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์แก่คนรุ่นหลังให้เกิดความตระหนักในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาให้ดำรงอยู่ ยังมีวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชาติพันธุ์ที่หลากหลายให้เป็นเสน่ห์ที่น่าค้นหา ทำให้พื้นที่นี้เป็นพื้นที่เหมาะแก่การส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายเพิ่มมากขึ้น การจัดประชุมภาคีเครือข่ายวางแผนการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวตำบลเมืองไผ่ ในวันนี้ นับเป็นโอกาสที่ดีของพี่น้องประชาชนชาวตำบลเมืองไผ่ ที่จะได้รับ การยกระดับและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก และเป็นการเปิดพื้นที่ศึกษาเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์สมัยทวารดีให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคลทั่วไปและภายนอกมากขึ้น


*****จากนั้น คณะได้ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางและทดลองโปรแกรมเส้นทางการท่องเที่ยวตำบลเมืองไผ่ เส้นทาง “ตามรอยอารยธรรมโบราณทวารวดี” ตำบลเมืองไผ่ เริ่มจากวัดนิคมเขาตาก้อน – วิสาหกิจชุมชนข้าวเม่าน้ำนม 100 % – ดงตาล – ศาลหลักเมือง ปราสาทเมืองไผ่ – พิพิธภัณฑ์โบราณวัตถุ วัดเมืองไผ่ //


***ภาพ/ข่าว ดุลยศักดิ์ ไชยรัตน์ ส.ปชส.สระแก้ว /บูรพาทีวีออนไลน์ รายงาน

Related posts