เชียงใหม่ -การฝึกอบรม 3 สมดุล พัฒนาบุคลากรขั้นสูง ด้านการให้บริการผู้สูงอายุ

เชียงใหม่ -การฝึกอบรม 3 สมดุล พัฒนาบุคลากรขั้นสูง ด้านการให้บริการผู้สูงอายุ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน ในพิธีปิด พร้อมมอบประกาศนียบัตร การฝึกอบรม 3 สมดุล เพื่อการพัฒนาบุคลากรขั้นสูง ด้านการให้บริการผู้สูงอายุ หลักสูตรการฝึกอบรมขั้นสูงสำหรับบุคลากรด้านการให้บริการผู้สูงอายุ SEC Program(Senior Excellent Care Program) เพื่อรองรับกลุ่มผู้สูงอายุ กิจกรรมพัฒนาบุคลากรท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเชียงใหม่ (Northern Medical Wellness-Long Stay Hub) ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Wellness กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่าง 30 มิ.ย.- 1ก.ค. 2565 ณ โรงแรม อโมร่า ท่าแพ เชียงใหม่ โดยมี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน และ หัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีปิด

นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเชียงใหม่ (Northern Medical Wellness-Long Stay Hub) ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Wellness กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 2 ในวันนี้ การดำเนินกิจกรรมทุกกิจกรรมจะประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดียิ่งด้วยความร่วมมือ ร่วมใจของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคเอกชนภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ก่อให้เกิดสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้กับประชาชน ผู้ประกอบการท่องเที่ยว

หลังจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้ประเทศไทย ได้รับการยอมรับจากนานาชาติว่ามีระบบสาธารณสุข การแพทย์การพยาบาลและการดูแลรักษาที่มีคุณภาพ เป็นประเทศเป้าหมายของบรรดานักท่องเที่ยวที่มีความสนใจด้านสุขภาพและต้องการเข้ามาใช้บริการทางการแพทย์ บริการสุขภาพต่างๆ กิจกรรมพัฒนาบุคลากรท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเชียงใหม่ (Northern Medical Wellness-Long Stay Hub) ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Wellness เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยว สร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับประชาชน ผู้ประกอบการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

นางกัญญ์ชลา สุขิตรกูล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน        มีศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวทั้งทางด้านวัฒนธรรม, แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ  เป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ การคมนาคม การศึกษา รวมถึงอัธยาศัยของคนในพื้นที่ ถือว่าเป็นจุดแข็งของกลุ่มจังหวัดฯและมีนักท่องเที่ยว ธุรกิจการท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ถือได้ว่ามีความสำคัญและมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถขับเคลื่อนไปสู่ศูนย์กลางการท่องเที่ยวของภูมิภาคได้ ซึ่งการสร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการทางการท่องเที่ยวเป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถส่งเสริมให้แหล่งท่องเที่ยวและการบริการท่องเที่ยวมีความน่าสนใจ ดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวได้อย่างต่อเนื่อง

จึงได้จัดการฝึกอบรม 3 สมดุล เพื่อการพัฒนาบุคลากรขั้นสูง ด้านการให้บริการผู้สูงอายุ หลักสูตรการฝึกอบรมขั้นสูงสำหรับบุคลากรด้านการให้บริการผู้สูงอายุ  SEC Program (Senior Excellent Care Program) เพื่อรองรับกลุ่มผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่  30 มิถุนายน  – 1  กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรม อโมร่า  ท่าแพ เชียงใหม่

เพื่อฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้เติบโตรองรับกลุ่มชาวไทย  และต่างประเทศเพิ่มขึ้น เป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพื่อให้ภาคเหนือตอนบน 1 ปรับตัวสอดรับกับสถานการณ์หลัง COVID และยุทธศาสตร์การพัฒนาไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ และเพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการให้บริการ (Hospitality Industry) และฝึกอบรมและพัฒนาผู้ประกอบการ ตลอดจนพัฒนาฝีมือแรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการให้บริการ

 

พัฒนชัย/เชียงใหม่

Related posts