ศอ.4 สระบุรีร่วมกับ สสจ.ลพบุรี ขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างความรอบรู้ก้าวท้าใจพื้นที่เขตการศึกษามัธยมลพบุรี

ศอ.4 สระบุรีร่วมกับ สสจ.ลพบุรี ขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างความรอบรู้ก้าวท้าใจพื้นที่เขตการศึกษามัธยมลพบุรี


วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี โดยกลุ่มวัยทำงานและกลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่ขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างความรอบรู้ฯ โดยใช้ Application ก้าวท้าใจ ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมลพบุรี 1.โรงเรียนหนองม่วงวิทยา และโรงเรียนโคกเจริญวิทยา จังหวัดลพบุรี

โดยมีการประชาสัมพันธ์ให้จัดกิจกรรมสร้างความรอบรู้ฯ ให้กับบุคลากรครู และนักเรียน แกนนำนักเรียนทุกระดับชั้น เพื่อนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อในห้องเรียนให้ได้ 100% ตามนโยบาย และมีการขับเคลื่อนในภาพชมรมของแต่ละโรงเรียนเพื่อเป็นตัววัดกิจกรรมทางกายในรูปแบบใหม่ในสถานศึกษา โดยใช้ ก้าวท้าใจเป็นตัวขับเคลื่อน และความรู้การตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง ผ่าน BSE APP พร้อมกับมอบสิ่งของสนับสนุน ได้แก่ สื่อต่างๆ กระเป๋าคาดเอว จำนวน 24 ชิ้น
******************


กฤษฎา สมมาตร
รายงาน

Related posts