สระบุรี – กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ วัยเรียนวัยรุ่น ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพอาสารอบรู้สู้ภัยโควิด-19 ผ่านระบบออนไลน์

สระบุรี – กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ วัยเรียนวัยรุ่น ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพอาสารอบรู้สู้ภัยโควิด-19 ผ่านระบบออนไลน์

 


วันที่ 30 มิถุนายน 2565 กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ วัยเรียนวัยรุ่น ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ได้จัดกิจกรรมการ พัฒนาศักยภาพอาสารอบรู้สู้ภัยโควิด-19 ภายใต้โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น เข้มแข็ง แข็งแรงและฉลาดตามแนววิถีชีวิตใหม่เพื่อเฝ้าระวังโรค โควิด-19โดยติดตามและสร้างความเข้าใจแก่เครือข่ายอาสารอบรู้สู้ภัยโควิด-19 ผ่านระบบออนไลน์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงการดำเนินกิจกรรมอาสารอบรู้ สู้ภัยโควิด-19 บทบาทหน้าที่ของอาสารอบรู้สู้ภัยโควิด-19

เพื่อเป็นแกนนำในการทำหน้าที่เผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจสร้างระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมการป้องกันการแพร่เชื้อ โควิด -19 ตามหลักปฏิบัติ social
distancing สร้างความเข้าถึงข้อมูลและองค์ความรู้ด้านสุขภาพอย่างรอบด้านหลากหลายรูปแบบด้วย สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย ผู้เข้าร่วมประชมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่กล่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียนวัยรุ่น ศูนย์อนามัยที่ 4
สระบุรี และอาสารอบรู้ สู้ภัยโควิด -19 ในเขตสุขภาพที่ 4 จำนวน 208 คน
*****************

กฤษฎา สมมาตร
รายงานจากสระบุรี

Related posts