ระยอง-สมอ.จัดกิจกรรมสัญจร ครั้งที่ 5 ลงพื้นที่สัมมนาให้ความรู้มาตรฐานอุตสาหกรรมและมาตรฐานชุมชน

ระยอง-สมอ.จัดกิจกรรมสัญจร ครั้งที่ 5 ลงพื้นที่สัมมนาให้ความรู้มาตรฐานอุตสาหกรรมและมาตรฐานชุมชน

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ที่โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดกิจกรรม สมอ.สัญจร ครั้งที่ 5 ประจำปี 2565 โดยนายบรรจง สุกรีฑา เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน มี ว่าที่ ร.ต.พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายสมชาย หาญหิรัญ สมาชิกวุฒิสภา นายวิฤทธิ์ วิเศษสินธุ์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นายพุทธิกรณ์ วิชัยดิษฐ อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง อุตสาหกรรมจังหวัด 7 จังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี จังหวัดระยองเข้าร่วมงาน ภายในงานมีพิธีมอบใบรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมจำนวนทั้งหมด 44 ราย การสัมมนา และการอภิปรายโครงการต่าง ๆ ของ สมอ.


ว่าที่ ร.ต.พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวความตอนหนึ่งว่า สำหรับภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง ได้ขับเคลื่อนตามนโยบายการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) ของจังหวัดระยอง ซึ่งมุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม 3 มิติ ไปพร้อมกัน ประกอบด้วย เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว
นายบรรจง สุกรีฑา เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรมดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมและสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมของประเทศให้มีประสิทธิภาพในทุกด้าน เพื่อลดต้นทุนและยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล สามารถแข่งขันในเวทีโลกได้ พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ภาคอุตสาหกรรมให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสามารถสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ชุมชนและอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ มีความสุข

รวมทั้งส่งเสริมผู้ผลิตในระดับชุมชน เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร และตระหนักในความสำคัญของระบบคุณภาพและสุขลักษณะในการผลิต สามารถเข้าสู่กระบวนการรับรองคุณภาพและมาตรฐานทั้งในระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ต่อไปได้
นายวิฤทธิ์ วิเศษสินธุ์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กล่าวว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้มี 5 กิจกรรมสำคัญ ได้แก่ การสัมมนา เรื่อง มาตรฐานเศรษฐกิจหมุนเวียน : สร้างความสมดุลการพัฒนาสู่ความยั่งยืน และเรื่อง มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสร้างความเชื่อมั่นคุณภาพผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป และกิจกรรมอภิปรายระดมความคิดเห็นที่มีต่อโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวมทั้งมีการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ไม้กฤษณาที่ได้รับมาตรฐาน มอก.เอส เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565 ในด้านการบริการเชิงนิเวศเพื่อการท่องเที่ยว และการประเมินผู้ประกอบการมาตรฐานอุตสาหกรรมเอสในพื้นที่ภาคตะวันออก เพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นของการรับรอง มอก.เอส

ปชส.ระยอง ข่าว/ภาพ
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts