GCS จับมือ TOTALENERGIES ติดตั้ง Solar Roof ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก มุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero

GCS จับมือ TOTALENERGIES ติดตั้ง Solar Roof ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก มุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero

นายพรศักดิ์ มงคลตรีรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC และประธานกรรมการ บริษัท จีซี สไตรีนิกส์ จำกัด หรือ GCS กล่าวว่า จากแผนการดำเนินงานที่ GC Group มุ่งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  ที่ผ่านการขับเคลื่อนตามหลักการ Efficiency- driven หรือการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานและโรงงานโดยนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเป็นการลดการใช้ทรัพยากร ประหยัดพลังงาน และใช้เชื้อเพลิงสะอาด  ที่ผ่านมา GC Group ได้มีการดำเนินโครงการพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์มาแล้วที่โรงเก็บผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ 2 สาขา

ในภาพรวมทั้งของการติดตั้ง Solar Roof นี้ จะสามารถลดการปล่อยปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่บรรยากาศ (GHG Emission) ได้เฉลี่ย 518.68  ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี ตลอดอายุสัญญา 20 ปี จากการใช้พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) นอกจากนี้ ยังสามารถลดการใช้พลังงานได้ถึง 1.1 ล้านหน่วยต่อปี เทียบเท่าสามารถลดการติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาด 1 ตัน ถึง 1 ล้านตัว ซึ่งนับเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าและคู่ค้า ว่า การสนับสนุนผลิตภัณฑ์จาก GC Group จะมีส่วนช่วยในการรักษาสิ่งแวดล้อม และคุณค่าความยั่งยืนนี้จะถูกส่งต่อไปยังลูกค้า ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ  GC Group เช่นกัน

Mr. Gavin Adda, ผู้บริหารระดับสูง TRDG Asia กล่าวว่า เรามีความยินดีที่ GC Group ซึ่งเป็นบริษัทเคมีชั้นนำระดับโลกในฐานะลูกค้าพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเราได้ให้การสนับสนุนความต้องการด้านพลังงานและบรรลุเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน TotalEnergies มุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับ GC Group ต่อไปเพื่อช่วยให้บรรลุเป้าหมายที่ยั่งยืน
#GC   #GCChemistryForBetterLiving  #GCเคมีที่เข้าถึงทุกความสุข

ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts