สระบุรี – เตรียมคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2565(มีคลิป)

สระบุรี – เตรียมคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2565(มีคลิป)

ที่ห้องประชุมตะแบกนา (ชั้น 2)ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี นายเอกพร จุ้ยสำราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2565 เพื่อเตรียมพิจารณาคัดเลือกแม่ดีเด่นของจังหวัดสระบุรี
ซึ่งสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำหนดจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี /565 ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงเป็นแม่แห่งชาติเพื่อเผยแพร่พระคุณและบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ เพื่อยกย่องแม่ดีเด่น และลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่


โดยในวันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการคัดเลือก เพื่อดำเนินการ คัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดสระบุรี ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2565 ของสมาคมสภาสังคมสงคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่พิจารณาคัดเลือก ผู้มีคุณสมบัติและมีความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จังหวัดพิจารณาดำเนินการคัดเลือกผู้ที่เห็นสมควรเป็นแม่ดีเด่น แห่งชาติ จำนวน 1 คน โดยในปี 2565 จังหวัดสระบุรี มีผู้เสนอรายชื่อเพื่อคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมฯ กำหนด จำนวน 2 คน คือ ประเภทแม่ผู้มีความมานะอดทนขยันหมั่นเพียร นางทุเรียน เรืองโพธิ์ บ้านเลขที่ 6 ถนนเศรษฐสัมพันธ์ 3 ต.หนองแค อ.หนองแค จ.สระบุรี ประเภทแม่ของลูกผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ นางละม้าย สาตทรัพย์ บ้านเลขที่ ๑๒๖หมูที่ ๗ ต.วิหารแดงอ.วิหารแดง จ.สระบุรี


ซึ่งหลักเกณฑ์การคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปถัมภ์ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 ดังนี้ ประเภทแม่ดีเด่นแห่งชาติ แบ่งเป็น 5 ประเภท ดังนี้ 1.แม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 2.แม่ผู้มีความมานะอดทนขยันหมั่นเพียร 3.แม่ของลูกผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ 4.แม่ผู้เป็นเกษตรกร 5.แม่ของผู้เสียสละ คัดเลือกจากแม่ที่มีลูกเป็นทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัครซึ่งได้เสียสละในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อความมั่นคงของชาติ คุณสมบัติของแม่ดีเด่นแห่งชาติ นอกจากคุณสมบัติตามที่กล่าว 5 ข้อแล้วแม่ดีเด่นแห่งชาติ จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1.มีสัญชาติไทย 2.มีความประพฤติดี 3.มีสุขภาพดี 4.มีความเป็นแม่ที่ดี 5. มีอายุไม่ต่ำกว่า 50 ปี ยกเว้นแม่ของผู้เสียสละ 6.มีครอบครัวเป็นที่ยอมรับ และเป็นแบบอย่างของสังคม 7.เป็นผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคม 8.เป็นผู้นิยมและรักษาเอกลักษณ์ของไทย 9.มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
*****************

กฤษฎา สมมาตร
รายงานจากสระบุรี

Related posts