ปทุมธานี สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมธาชชนนี เปิดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2565

ปทุมธานี สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมธาชชนนี เปิดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2565

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ณ ห้องประชุม พลเรือตรีนายแพทย์วิฑูธ แสงสิงแก้ว ชั้น 5 อาคารอำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมธาชชนนี (สบยช.) ถนนพะหลโยธิน ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด วันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2565 สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) กรมการแพทย์ จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้เสพติดยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก กระตุ้นให้เยาวชนตระหนักถึงโทษพิษภัยของการใช้ยาเสพติด สร้างกระแสการมีส่วนร่วมของสังคมในการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหายาเสพติด และประเด็นการรักษาผู้ป่วยยาเสพติดที่น่าสนใจ อาทิ

ผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้ารับการรักษามากในปัจจุบัน การรักษาผู้ป่วยที่เสพกัญชา และแก้ไขปัญหายาเสพติดสำหรับเยาวชน การแสดงโชว์รำมวยไทย พิธีมอบรางวัลประกวดคลิปและรางวัลนักเรียนเรียนดี กิจกรรมเด่น พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ แก่ ศิลปิน ดารานักแสดง ที่มีส่วนร่วมในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด พร้อมพบกับศิลปินดารา ฟ้าใส ปวีณสุดา ดรูอิ้น มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2562 , จูน คนธวัลย์ มณีสุวรรณ์, ทัช ขวัญทัศน์ ณ ตะกั่วทุ่ง บ๊อบ วรุตม์ บราวน์ , แอนนา วรินทร วัตรสังข์ ,สิตางศุ์ บัวทอง ,ดนฐ์ กณิณ ปัทมนันถ์ และ Redspin วงไอดอลเกิร์ลกรุ๊ป นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ กล่าวว่า ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสังคมในทุกระดับที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน จากการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยพิเศษว่าด้วยปัญหายาเสพติดโลก ค.ศ. 2016 (UNGASS 20 16)

จึงมีการปรับนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติด เปลี่ยนกรอบความคิดจากสงครามยาเสพติดเป็นการใช้สาธารณสุขนำการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเน้นการดูแลสุขภาพผู้ป่วยแบบบูรณาการ นำรูปแบบการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดมาใช้เพื่อควบคุมให้ดำรงชีวิตอยู่โดยไม่รบกวนสังคม ทั้งนี้รัฐบาลมีนโยบายการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้ทันสมัยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ ซึ่งมีแนวคิดในการกำหนดนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด กำหนดโครงสร้างและกลไกในการบริหารจัดการปัญหายาเสพติดของประเทศ การควบคุมยาเสพติด พืชเสพติด และการนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และเศรษฐกิจอย่างเหมาะสม การลงโทษผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดที่ได้สัดส่วนและเหมาะสม รวมถึงแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดโดยวิธีการทางสาธารณสุขแทนการใช้กระบวนการยุติธรรมทางอาญา

โดยยึดหลักผู้เสพคือผู้ป่วยที่ควรได้รับการช่วยเหลือให้รับการบำบัดรักษา ตลอดจนมีการติดตามช่วยเหลือให้กลับมาดำรงชีวิตในสังคมอย่างยั่งยืน นพ.สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) กล่าวเพิ่มเติมว่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) เป็นหน่วยงานหลักของกรมการแพทย์ ที่มีภารกิจในการบำบัดรักษายาเสพติดทุกชนิด ทั้งในรูปแบบของผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน นอกจากนี้ยังมีการร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั่วประเทศในรูปแบบเชิงบูรณาการ ส่งเสริมการบำบัดรักษาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อให้เกิดการดูแลอย่างต่อเนื่อง ในโอกาสวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี ซึ่งในปีนี้ สบยช. ได้ร่วมมือกับโครงการ FRIEND OF JUNE จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2565

เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้มีความรู้และตระหนักถึงโทษพิษภัย ร่วมแรงร่วมใจในการป้องกันปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนให้ห่างไกลจากยาเสพติด โดยมีนิทรรศการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด การแถลงข่าวในประเด็นการรักษาผู้ป่วยยาเสพติดที่น่าสนใจ อาทิ ผู้เข้าป่วยยาเสพติดที่เข้ารับการรักษามากในปัจจุบัน การรักษาผู้ป่วยที่ติดกัญชา การประกวดวิโอคลิป ในหัวข้อ “ คนรุ่นใหม่ รู้ทันภัยยาเสพติด” โชว์ รำมวยไทย มอบรางวัลนักเรียนที่เรียนดีกิจกรรมเด่น มอบรางวัลแก่ดาราและศิลปินที่มีส่วนร่วมในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และกิจกรรมต่างๆ บนเวที กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดปทุมธานี จำนวน 300 คน โดยในปีนี้กำหนดจัดกิจกรรมในวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2565 ณ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช. ทั้งนี้หากประสบปัญหาเรื่องยาและสารเสพติดสามารถ ขอรับคำปรึกษาได้ที่ สายด่วนยาเสพติด 1165 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.pmnidat.go.th

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

Related posts