สมาคมการค้าธุรกิจอาหาร ร่วมกับ สธ. รณรงค์ “กินเค็มพอดี ต้องมีไอโอดีน”

สมาคมการค้าธุรกิจอาหาร ร่วมกับ สธ. รณรงค์ “กินเค็มพอดี ต้องมีไอโอดีน”

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ที่ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ดร.วิฑูร อินทจันท์ นายกสมาคมการค้าธุรกิจอาหาร ดร.ณัจยา แก้วนุ้ย ที่ปรึกษาฯ ดร.สุวรรณา วิเชียร นายพีรพัศ มิ่งมงคล กรรมการสมาคม ได้ร่วมงานรณรงค์วันไอโอดีนแห่งชาติ ภายใต้แนวคิด “กินเค็มพอดี ต้องมีไอโอดีน” ส่งเสริมให้คนไทยรอบรู้ อยู่อย่างสุขภาพดี พร้อมประกาศเจตนารมณ์รณรงค์ เนื่องในวันไอโอดีนแห่งชาติ ร่วมกับภาคีเครือข่าย กรมอนามัย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมการปกครอง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เครือข่ายลดบริโภคเค็ม สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย สมาคมเชฟแห่งประเทศไทย สมาคมร้านอาหารไทยและสตรีทฟู้ด และสมาคมการค้าธุรกิจอาหาร โดยนายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวในการเป็นประธานเปิดงานรณรงค์วันไอโอดีนแห่งชาติ “กินเค็มพอดี ต้องมีไอโอดีน” และประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันไอโอดีนแห่งชาติ ที่กำหนดให้เป็นวันที่ 25 มิ.ย.ของทุกปี ว่า

ทางกระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการส่งเสริมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนอย่างต่อเนื่องสำหรับการเสริมไอโอดีนในอาหารมีการขับเคลื่อนส่งเสริมการบริโภคไอโอดีนอย่างต่อเนื่อง ตามที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานคำแนะนำ ซึ่งไอโอดีนทำให้คุณภาพร่างกายเมตาบอลิซึมดีขึ้น แต่การขับเคลื่อนต้องมีภาคีเครือข่ายมาช่วยกระจายองค์ความรู้ลงไปในระดับพื้นที่ จึงเกิดการลงนามและประกาศเจตนารมณ์ในครั้งนี้ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนรู้และเข้าใจมากขึ้น ด้วย ก็ขอความร่วมมือจากสมาคมการค้าธุรกิจอาหารและผู้ประกอบการในเรื่องเมนูอาหาร เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงไอโอดีน และลดเค็มไปได้ด้วย เพราะว่าร้านอาหารเป็นแหล่งบริการอาหารที่สามารถเข้าถึง ผู้บริโภคได้ง่ายที่สุด แม้ไม่มีกฎหมายบังคับแต่ก็ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการค้าธุรกิจอาหารเป็นอย่างดี ด้าน ดร.วิฑูร อินทจันท์ นายกสมาคมการค้าธุรกิจอาหาร กล่าวว่า

“ขอประกาศเจตนารมณ์ของสมาคมการค้าธุรกิจอาหาร ว่าจะให้การส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร ร้านอาหาร ครัวอาหารกลางวันในสถานศึกษา ชุมชน ตลอดจนร้านอาหารสตรีทฟู้ดส์ ได้ตระหนัก เล็งเห็นความสำคัญ ของการปรุงและประกอบอาหารให้สะอาดปลอดภัย ได้คุณค่าทางโภชนาการที่ดี มีประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้บริโภค โดยให้ใช้เกลือ และผลิตภัณฑ์ปรุงรสเสริมไอโอดีน และ ลด หวาน มัน เค็ม เพื่อป้องกันการก่อให้เกิดโรคภัย ต่อผู้บริโภค ภายใต้การรณรงค์ที่ว่า “กินเค็มพอดี ต้องมีไอโอดีน” ซึ่งทางสมาคมฯ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสมาชิกสมาคม เนื่องจากเกลือที่มีไอโอดีนไม่ได้มีมูลค่าราคาสูง จึงไม่ส่งผลต่อต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น ทางสมาคมฯ ได้ขอความร่วมมือให้สมาชิกให้ใช้เกลือและเครื่องปรุงรสที่มีไอโอดีนในการปรุงอาหาร ซึ่งต่อไปในอนาคตทางสมาคมจะมีร้านอาหารครัวพี่เล็กหาดใหญ่ ลาดพร้าว 71 เป็นต้นแบบ ร้านอาหาร “ต้องเค็มพอดี และ ลด หวาน มัน เค็ม สั่งได้” และขยายเครือข่ายไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ให้เป็นไปตามประกาศเจตนารมณ์ที่ได้ให้ไว้ในครั้งนี้”

 

ภาพ/ข่าว ทีมข่าว v.13 /รายงาน

Related posts