อบจ.พิษณุโลก เปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และเยาวชน อนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

อบจ.พิษณุโลก เปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และเยาวชน อนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 นางประนอม ทิวะพันธุ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้รับมอบหมายจาก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ให้เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กและเยาวชน อนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ตำบลบึงพระ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธ์ุ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นายภัทร ใจเอม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

นายวิโรจน์ มะลิซ้อน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการฝึกอบรมฯ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปลูกจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น สะท้อนให้เห็นคุณค่าวิถีชีวิตที่ชุมชนและท้องถิ่นได้พัฒนาและสร้างสรรค์ขึ้นโดยแสดงออกในรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย ทั้งในรูปแบบของวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญา

แต่ในปัจจุบันวัฒนธรรมท้องถิ่นถูกละเลยและมีการถ่ายทอดไปสู่คนรุ่นใหม่น้อยลง หากมรดกทางวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายในพื้นที่ไม่ได้มีการสืบสานและอนุรักษ์ฟื้นฟูอาจทำให้ศิลปวัฒนธรรมต่างๆ สูญหายไปในที่สุด จึงควรมีการส่งเสริม อนุรักษ์และสืบสานเพื่อถ่ายทอดสู่เด็กและเยาวชนรุ่นหลังต่อไป ภายในโครงการดังกล่าวมีการแบ่งฐานการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นประเภทงานกระดาษ ซึ่งมีความงดงามอ่อนช้อย สวยงามและแฝงไว้ด้วยศาสตร์และศิลป์ให้น้องๆ เยาวชนจากโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 150 คน ได้เรียนรู้อีกด้วย.

 

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts