เทศบาลตำบลทับมา เปิดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส และไร้ที่พึ่ง

เทศบาลตำบลทับมา เปิดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส และไร้ที่พึ่ง

เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.2565 ที่ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลทับมา ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง นายประเสริฐ วงษ์ศรี นายกเทศมนตรีตำบลทับมา เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส และไร้ที่พึ่ง ประจำปีงบประมาณ 2565 มีกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส และไร้ที่พึ่ง จำนวน 80 คน เข้ารับการอบรม

ภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้เรื่อง “การใช้เทคโนโลยีในการสร้างช่องทางการตลาด” การแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ การทำกระถางต้นไม้จากใยมะพร้าว วิธีปลูกต้นไม้ในกระถาง ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อยกระดับ และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส และไร้ที่พึ่งในชุมชน และเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพและสร้างรายได้ในครัวเรือน


นายประเสริฐ วงษ์ศรี นายกเทศมนตรีตำบลทับมา กล่าวว่า เทศบาลตำบลทับมา ซึ่งมีบทบาท หน้าที่หลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในตำบลอย่างเหมาะสม จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาส ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความเสมอภาคและเท่าเทียมกันในสังคม และลดการพึ่งพิงจากภาครัฐต่อไป.

วฐิต กลางนอก ข่าว/ภาพ
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts