คณะกรรมการบริหาร ศรชล. ร่วมประชุมหารือ เพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ PIPO

คณะกรรมการบริหาร ศรชล. ร่วมประชุมหารือ เพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ PIPO

 


เมื่อ 21 มิ.ย.65 ระหว่างเวลา 09.00 น. – 11.30 น. ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) จัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร ศรชล. ครั้งที่ 3/2565 โดยมีพลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะ รอง ผอ.ศรชล. เป็นประธานการประชุม ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ศรชล. ได้มีแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (Port In Port Out Controlling Center: PIPO) เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล การแก้ไขการทำประมงผิดกฎหมายฯ (IUU Fishing) ให้ต่อเนื่องและเป็นมาตรฐาน


พลเรือตรี อิทธิพัทธ์ กวินเฟื่องฟูกุล โฆษก ศรชล. กล่าวว่า สำหรับการประชุมมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้ เวลา 09.00 น. พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย รอง ผอ.ศรชล. เดินทางถึงโรงแรม อวานี พลัส ริเวอร์ ไซด์ กรุงเทพ และเข้าประชุมระดับผู้บริหาร ศรชล. ณ ห้อง sky ชั้น 10 เวลา 09.30 น. คณะกรรมการบริหาร ศรชล. ชมการบูรณาการจัดนิทรรศการของหน่วยงานหลัก 7 หน่วยงานของ ศรชล.
ณ ห้อง แกรนด์ ริเวอร์ไซด์ บอลรูม ชั้น 10 ซึ่งประกอบด้วยการจัดแสดงนิทรรศการของ ศูนย์ยุทธการ ศรชล. ทร. เรื่อง ระบบควบคุม
การปฏิบัติและติดตามสถานการณ์ทางทะเล แบบบูรณาการ (C2 System) กรมเจ้าท่า เรื่อง การปฏิบัติงานในอดีตและภารกิจการกระจัดคราบน้ำมันในทะเล (Oil spill) กรมประมง เรื่อง การปฏิบัติงานในศูนย์ PIPO และผลการปฏิบัติงานทางทะเล กรมศุลกากร เรื่อง สถิติผลการจับกุมการปฏิบัติงานด้านศุลกากร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง มหันตภัยขยะพลาสติก กองบังคับการตำรวจน้ำ เรื่อง การปฏิบัติงานประจำปี และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง การคุ้มครองแรงงานภาคทะเล
การประชุมคณะกรรมการบริหาร ศรชล. ครั้งที่ 3/2565 นับเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อน ศรชล. ตามพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ.2562 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริหาร ศรชล. มีหน้าที่ พิจารณาให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทำแผนงาน โครงการ และงบประมาณ ให้คำปรึกษาในการ ปฏิบัติงานในหน้าที่และอำนาจของ ศรชล. รวมทั้งวางระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ด้านต่าง ๆ ของ ศรชล. โดยมีสาระการประชุมที่สำคัญสรุปได้ดังนี้


1. คณะกรรมการบริหาร ศรชล. พิจารณาให้ ศรชล. ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศูนย์ PIPO โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวังการทำประมง (MCS) ใน 2 ประเด็น ดังนี้
1.1 เพิ่มอัตรากำลังพลในศูนย์ PIPO โดยเพิ่มเติมกำลังพลจาก ศรชล. และตำรวจน้ำ
1.2 เพิ่มชุดตรวจประเมินศูนย์ PIPO (ชุด FIT) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศูนย์ PIPO
2. คณะกรรมการบริหาร ศรชล. รับทราบการจัดทำหลักสูตรการคุ้มครองแรงงานและปราบปรามการค้ามนุษย์ทางทะเลของ ศรชล. และกำหนดการฝึกที่สำคัญของ ศรชล. จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้
2.1 การฝึกปฏิบัติการร่วม ศรชล. ประจำปี 2565 บูรณาการการฝึกกับกองทัพเรือ ประจำปี 2565 ในหัวข้อการฝึกการจัดการมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมัน และ การฝึกค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล เพื่อนำเสนอระบบกลไกลการบูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาการรั่วไหลของน้ำมันในทะเล ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่ออกมาใหม่ว่าด้วยการจัดการมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันและเคมีภัณฑ์ พ.ศ.2565 ทั้งนี้ได้ดำเนินการฝึกปฏิบัติการร่วม ศรชล. ดังกล่าวเรียบร้อยแล้วเมื่อ 16 มิ.ย.65 บริเวณเกาะเสม็ด จว.ระยอง ที่ผ่านมา


2.2 การฝึกปฏิบัติการร่วม ศรชล. บูรณาการกับการฝึกบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี 2565 (CMEX 2022) ในหัวข้อเรื่องการต่อต้านการก่อการร้ายในทะเล และการฝึกตรวจค้นการลักลอบขนอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (WMD) ซึ่งจะจัดขึ้นในห้วงเดือน กรกฎาคม 2565
2.3 การฝึกผสม SOUTHEAST ASIA COOPERATION AND TRAINING 2022 (SEACAT 2022) เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการรักษาความมั่นคงทางทะเล มุ่งเน้นการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดในทะเล ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายระหว่างประเทศ และกฎหมายภายในของแต่ละประเทศ ซึ่งจะจัดขึ้นในห้วงเดือน สิงหาคม 2565
2.4 การฝึก Passenger Ship Training เป็นการฝึกค้นหาและช่วยเหลือเรือโดยสารที่ประสบภัยทางทะเล โดยในปีนี้สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ขอให้ ศรชล. เป็นแกนกลางในการจัดการฝึก ซึ่งจะจัดขึ้นในห้วงเดือน กันยายน 2565
“ศรชล.ทุกนายมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความรัก ความสามัคคี ความวิริยะอุตสาหะ ด้วยสติรู้ตัว ปัญญารู้คิด เพื่อผลประโยชน์ทางทะเลแก่ประชาชน และประเทศชาติอย่างเต็มเปี่ยม”

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645

Related posts