เพชรบูรณ์-ประเมินชุมชนคุณธรรมโดดเด่นต้นแบบ ระดับจังหวัด ประจำปี 2565

เพชรบูรณ์-ประเมินชุมชนคุณธรรมโดดเด่นต้นแบบ ระดับจังหวัด ประจำปี 2565

ที่วัดเสาธงทอง ตำบลนายม อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ นำโดยนางเยาวภา โตสงวน วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์และคณะกรรมการ ลงพื้นที่ประเมินชุมชนคุณธรรมบ้านนายม(วัดเสาธงทอง) เพื่อคัดเลือกให้เป็นชุมชนคุณธรรมโดดเด่นต้นแบบ ระดับจังหวัด ประจำปี 2565 โดยมี พระมหาจักรพันธ์ เมตติโก เจ้าอาวาสวัดเสาธงทอง พร้อมด้วยผู้นำหมู่บ้าน ผู้บริหารโรงเรียน ปราชญ์ชาวบ้าน ประธานกลุ่มแม่บ้าน และประชาชนชาวบ้านนายม ร่วมนำเสนอผลงานชุมชนบ้านนายม


ตามที่ คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ได้ให้ทุกจังหวัด แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรมโดดเด่นต้นแบบ ระดับจังหวัด ประจำปี 2565 ขึ้น เพื่อประเมินชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรมโดดเด่นต้นแบบ รับโล่รางวัล จากกระทรวงวัฒนธรรม สำหรับในปีนี้ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีชุมชนที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดชุมชนคุณธรรมต้นแบบดีเด่นจำนวน 40 กว่าแห่ง ซึ่งชุมชนคุณธรรมนั้น จะต้องเป็นชุมชนที่อยู่ร่วมกัน แสดงเจตนารมณ์และมุ่งมั่นที่จะดำเนินการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมในชุมชน ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม มาเป็นหลักในการดำรงชีวิต ตลอดจนมีส่วนร่วมรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมให้กับประชาชนและชุมชน


สำหรับชุมชนบ้านนายม วัดเสาธงทอง แห่งนี้ เป็นชุมชนที่ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด 70 ข้อ 4 ด้าน ประกอบไปด้วย ด้านที่ 1 การขับเคลื่อนด้วยพลัง บวร(บ้าน วัด โรงเรียน)ทำให้เกิดชุมชนเข้มแข็ง ด้านที่ 2 นำหลักธรรมทางศาสนาใช้ในการดำเนินชีวิตของชุมชน คนในชุมชนมีความสามัคคีกัน ทำให้ปัญหาต่างในชุมชนลดลง ด้านที่ 3 นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตและอาชีพ ทำให้หนี้สินครัวเรือนลดลง และ ด้านที่ 4 นำวิถีวัฒนธรรมไทย ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่ ทำให้เกิดการท่องเที่ยวในชุมชน เกิดรายได้ จากการจำหน่ายสินค้าของชุมชน และอื่นๆมากมาย

 

สนง.ปชส.พช/มนสิชา คล้ายแก้ว

Related posts