สมุทรสงคราม-สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและสำนักงานก.พ.จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกรม ประจำปีงบประมาณ 2565

สมุทรสงคราม-สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและสำนักงานก.พ.จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกรม ประจำปีงบประมาณ 2565

ที่โรงแรมริเวอร์ตัน จังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและสำนักงานก.พ. จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกรม ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับงานตรวจราชการ โดยมีผู้ตรวจราชการกรม ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น /บริหารระดับต้น/อำนวยการระดับสูง/เชี่ยวชาญ ของหน่วยงานภาครัฐซึ่งทำหน้าที่ในการติดตามประเมินผล และของสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมอบรมกว่า 30 คน


นายมงคลชัย สมอุดร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การอบรมครั้งนี้ เป็นการเตรียมความพร้อม และเสริมสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานด้านการตรวจราชการแบบบูรณาการ

ทั้งนี้ เนื้อหาในการอบรมจะมีความสอดคล้อง และเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และจะแบ่งกิจกรรมออกเป็น 4 ช่วง ทั้งการเสริมสร้างเครือข่ายผู้ตรวจราชการ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรม รวมทั้งการเสริมสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการ โดยเน้นการบรรยาย การอภิปราย และการฝึกปฏิบัติ การลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติการสนับสนุนการตรวจราชการแบบบูรณาการในโครงการที่สำคัญตามนโยบายรัฐบาล หรือเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และการศึกษาดูงานหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งกิจกรรมต่างๆจะดำเนินการทั้งในกรุงเทพมหานครและในต่างจังหวัด

กวีชัย/สมุทรสงคราม

Related posts