สระบุรี- “รองผู้อำนวยการฯพนิตเทพ” ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ประเมินมาตรฐานด้านส่งเสริมสุขภาพ 2 โรงงานพื้นที่สระบุรี

สระบุรี- “รองผู้อำนวยการฯพนิตเทพ” ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ประเมินมาตรฐานด้านส่งเสริมสุขภาพ 2 โรงงานพื้นที่สระบุรี

 


วันที่ 15 มิถุนายน 2565 ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี นำโดยทันตแพทย์พนิตเทพ ทัพพะรังสี รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ร่วมกับ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ปทุมธานี อุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานสถานประกอบการส่งเสริมสุขภาพ ตรวจประเมินมาตรฐานต่างๆประกอบด้วย มาตรฐานงานสถานประกอบการส่งเสริมสุขภาพ การใช้ชุดความรู้ 10Packages การดำเนินงานสุขภาพจิตมาตรฐานมุมนมแม่ในสถานประกอบการมาตรฐานสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุขการดำเนินงานทันตสาธารณสุข การขับเคลื่อนกิจกรรมก้าวท้าใจ ณ บริษัทซีพี-เมจิ จำกัด อำเภอหนองแค

และบริษัทคาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี พร้อมทั้งอบรมให้ความรู้แก่แกนนำสถานประกอบการในเรื่องการนำข้อมูลการตรวจสุขภาพประจำปีการตรวจคัดกรองสุขภาพจิต และการประเมินพฤติกรรมที่พึงประสงค์ มาวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพของสถานประกอบการ เพื่อวางแผนการจัดทำโครงการและจัดกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพให้กับพนักงานในสถานประกอบการ ทั้งนี้ได้ติดตามการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโค โรน่า 2019 ตามเกณฑ์ประเมินมาตรฐาน Good Factory Practice ในส่วนของมาตรการ Covid Free Setting โดยใช้คำแนะนำด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับสถานประกอบกิจการ ซึ่งเป็นหนึ่งในเกณฑ์สถานประกอบการส่งเสริมสุขภาพเพื่อนำไปขับเคลื่อน
ในสถานประกอบการต่อไป
*************

กฤษฎา สมมาตร
รายงานจากสระบุรี

Related posts