ค่ายลูกเสือแหลมจาก อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา พื้นที่ความรับผิดชอบของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลาเขต 1

ค่ายลูกเสือแหลมจาก อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา พื้นที่ความรับผิดชอบของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลาเขต 1


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลาเขต 1 ได้ดำเนินการการ บริหารพื้นที่ ในค่ายมีการดำเนินโครงการอารยเกษตรสืบสาน รักษา ต่อยอดตามแนวพระราชดำริด้วยเศรษฐกิจพอเพียงแห่งน้ำใจและความหวัง โคก หนอง นา นำโดย ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผอ.สพป.สงขลา เขต 1 เป็นเกียรติการต้อนรับและคณะครู นักเรียน จากทุกๆสังกัดโดยเฉพาะในพื้นที่ในจังหวัดสงขลา


สพป.สงขลา เขต 1 ดำเนินการจัดทำแหล่งเรียนรู้ เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้มีการใช้พื้นที่ในค่ายลูกเสือแหลมจาก หมู่ที่ 2 ตำบลปากรอ อ.สิงหนคร จ.สงขลา โดยจัดทำโคก หนอง นา โมเดล ตามวิถีใหม่ เกิดจากการใช้ประโยชน์จากที่ดินของโรงเรียนที่ยุบเลิก ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 เพื่อจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ โดยแหล่งเรียนรู้ดังกล่าว มีผู้สนใจเข้าศึกษา เรียนรู้ แลกเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องจนถึงสิ้นเทอม 1/2565
พร้อมกันนั้น ได้จัดทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่เป็นผู้บริหาร คณะครูในสังกัดมาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้มาเยือนเพื่อสร้างการรับรู้ ต่อยอดต่อไป

Related posts