สระบุรี – จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้มรดกภูมิปัญญาการทอผ้าลายก้ามปู ผ้าอัตลักษณ์จังหวัดสระบุรี ประจำปีพ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2565 (มีคลิป)

สระบุรี – จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้มรดกภูมิปัญญาการทอผ้าลายก้ามปู ผ้าอัตลักษณ์จังหวัดสระบุรี ประจำปีพ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2565 (มีคลิป)

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ มรดกภูมิปัญญา การทอผ้าลายก้ามปู ผ้าอัตลักษณ์จังหวัดสระบุรี ประจำปิ พ.ศ. 2565 ณ หอวัฒนธรรมพื้นบ้านไท – ยวน สระบุรี ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี
ตามที่รัฐบาลมีนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในด้านต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ซึ่งในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรม จะขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว โดยใช้มิติวัฒนธรรมเพิ่มศักยภาพการค้าการผลิต และการบริการทางด้านเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ช่วยเหลือประชาชนให้มีรายได้

เพื่อพลิกฟื้นเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทยให้เจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนสืบไป เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนในท้องถิ่นนำภูมิปัญญาที่มีคุณค่าแสดงถึงอัตลักษณ์ ของชุมชน สามารถต่อยอดสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม เพิ่มศักยภาพของชุมชน ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจและเกิดจิตสำนึกในการหวงแหน รักษามรดกภูมิปัญญาอันเป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่น ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาลายผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดสระบุรี เห็นชอบให้ผ้าทอลายก้ามปู เป็นลายผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดสระบุรี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี จึงได้จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้มรดกภูมิปัญญาการทอผ้าลายก้ามปู ผ้าอัตลักษณ์จังหวัดสระนุรีประจำปี พ.ศ. 2565


การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ทั้งสิ้น ๑๕ คนจากกลุ่มทอผ้าบ้านต้นตาล บ้านท่าช้าง บ้านพระยาทด อำเภอเสาไห้ และกลุ่มทอผ้าบ้านมงคล ตำบลห้วยบง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ โดยมีนางสุพัตรา ชูชม ครูช่างศิลปหัตถกรรม เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ตลอดโครงการฯและได้รับความอนุเคราะห์ด้านสถานที่จัดโครงการฯ จากนางกิตติมา ดิษฐคลี หอวัฒนธรรมพื้นบ้าน ไท – ยวน สระบุรี อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
**************


กฤษฎา สมมาตร
รายงานจากสระบุรี

Related posts