ระยอง-สมาคมเพื่อนชุมชน ลงนาม MOU ม.ธรรมศาสตร์ หนุน 9 วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ ภายใต้”โครงการธรรมศาสตร์โมเดล รุ่นที่ 7”

ระยอง-สมาคมเพื่อนชุมชน ลงนาม MOU ม.ธรรมศาสตร์ หนุน 9 วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ ภายใต้”โครงการธรรมศาสตร์โมเดล รุ่นที่ 7”

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.2565 ที่โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง อ.เมือง จ.ระยอง นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผวจ.ระยอง เป็นประธานในพิธีลงนาม MOU ระหว่างนายมงคล เฮงโรจนโสภณ นายกสมาคมเพื่อนชุมชน ซึ่งสมาคมเพื่อนชุมชน เป็นการรวมตัวของผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุด 12 แห่ง คณะพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ในการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเศรษฐกิจฐานราก 9 วิสาหกิจชุมชนต้นแบบในเขตพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ตามแนวทางโครงการธรรมศาสตร์โมเดล รุ่นที่ 7/2565” เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการของวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่มาบตาพุด ให้สามารถขยายตลาดและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน โดยผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันเชิงการค้าสู่มาตรฐานสากล


ทั้งนี้ โครงการธรรมศาสตร์โมเดล ดังกล่าว สมาคมเพื่อนชุมชน ได้ร่วมกับ ม.ธรรมศาสตร์ กนอ.ธนาคารออมสิน ได้ร่วมเป็นพี่เลี้ยงให้กับวิสาหกิจชุมชน เพื่อประยุกต์องค์ความรู้ เทคโนโลยีต่างๆ โดยทำงานร่วมกับนักศึกษาจากสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และหน่วยงานภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม ถ่ายองค์ความรู้ให้ชุมชน เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าชุมชนอีกทั้งก่อให้เกิดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง

วฐิต กลางนอก ข่าว/ภาพ
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts