จังหวัดราชบุรี คัดเลือกแม่ดีเด่นในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565

จังหวัดราชบุรี คัดเลือกแม่ดีเด่นในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565

 


วันนี้ 13 มิ.ย.65 นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการพิจารณาคัดเลือกแม่ดีเด่นจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี สืบเนื่องจากสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565

เพื่อเทิดทูนและเผยแพร่เกียรติคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงเป็นแม่แห่งชาติ เพื่อเผยแพร่พระคุณและบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ เพื่อยกย่องแม่ดีเด่นและลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ กิจกรรมที่สำคัญประการหนึ่งในการจัดงานวันแม่แห่งชาติ คือ การคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ เพื่อยกย่องและเผยแพร่เกียรติคุณผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติให้ปรากฏแก่สาธารณชน


ทั้งนี้ ในส่วนของจังหวัดราชบุรี มีผู้สนใจเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติ จำนวน 5 ราย ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ฯ ของสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ จำนวน 1 ราย ได้แก่ นางเรณู คงวัฒนกุล ประเภท แม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม เพื่อเสนอชื่อเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2565สำหรับคุณเรณู คงวัฒนกุล อายุ 65 ปี ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ 37/66 ถ.บ้านปากแรต ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี จบการศึกษาปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์ มีบุตรธิดา 3 คน

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน

Related posts