สระบุรี-จัดพิธีฉลองแต่งตั้งให้พระวิสิฐคณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดมงคลชัยพัฒนา รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรีดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี

สระบุรี-จัดพิธีฉลองแต่งตั้งให้พระวิสิฐคณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดมงคลชัยพัฒนา รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรีดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี

วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2565 ณ วัดมงคลชัยพัฒนา ตำบลห้วยบง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี เวลา 15.30 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีฉลองพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย หน้าโต๊ะหมู่บูชา เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล ประธานสงฆ์ให้ศีล พระวิสิฐคณาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี ถวายผ้าสักการะพระเถรานุเถระ

จากนั้น นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธานในพิธี อ่านพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี แต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัด อาศัยอำนาจตามความในข้อ 15 แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 24 (พศ.2541)ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 (พศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 และตามมติมหาเถรสมาคม ในการประชุมครั้งที่13/2565 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565

จึงแต่งตั้งให้ พระวิสิฐคณาภรณ์ (อาทิตย์) ฉายา สิริวัฑฒโน อายุ 60 พรรษา 39 วิทยฐานะ น.ธ.เอก พธ.บ. วัดมงคลชัยพัฒนา ตำบลห้วยบง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรีปัจจุบันมีตำแหน่งในทางปกครองคณะสงฆ์ เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี มีอำนาจหน้าที่ปกครองคณะสงฆ์ในเขตจังหวัดของตน ตามกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 23 (พ.ศ.2541) ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ขอจงถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในพระพุทธศาสนา ตลอดกาลนาน เทอญแต่งตั้ง ณ วันที่ 26 พฤษกาคม 2565

ต่อจากนั้น พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ เจริญชัยมงคลคาถา พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ประธานในพิธี และแขกผู้มีเกียรติถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์พระสงฆ์ อนุโมทนา คณะสงฆ์ ถวายมุทิตาสักการะพระวิสิฐคณาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี นายแมนรัตน์ รัคนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี และแขกผู้มีเกียรติ และประชาชน ถวายมุทิตาสักการะพระวิสิฐคณาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี

Related posts