เชียงใหม่-ลูกช้างหมวกขาวจับไมค์ เพิ่มทักษะสื่อสารแบบมืออาชีพ

เชียงใหม่-ลูกช้างหมวกขาวจับไมค์ เพิ่มทักษะสื่อสารแบบมืออาชีพ

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการเตรียมความพร้อมผู้นำนักศึกษา : การสื่อสารสำหรับผู้นำ ประจำปี 2565 เรื่อง “การพูดในที่ชุมชนและเทคนิคการเป็นพิธีกรมืออาชีพ” ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพูดพื้นฐานในที่ชุมชน เทคนิคในการเป็นพิธีกรที่ถูกต้องเหมาะสม เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีสำหรับการเป็นพิธีกร นอกจากนี้เปิดโอกาสได้ฝึกฝนและเพิ่มพูนประสบการณ์เกี่ยวกับการพูดในรูปแบบต่าง ๆ วิทยากรรับเชิญได้แก่ นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ หน่วยสารบรรณและประชาสัมพันธ์ งานบริหารทั่วไป คณะพยาบาลศาสตร์ ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 และ 3 ในฐานะผู้ช่วยสโมสรนักศึกษา รวมจำนวน 52 คน ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 เมื่อวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565

กิจกรรมเริ่มต้นจากการบรรยาย เรื่อง “เทคนิคการพูดต่อหน้าชุมชน” และ “เคล็ด (ไม่) ลับกับการเป็นพิธีกรมืออาชีพ” หลังจากนั้นได้ฝึกการพูดแบบฉับพลัน การพูดเพื่อแนะนำตัวเอง และ แบ่งเป็นกลุ่มฝึกปฏิบัติพูดในหลายสถานการณ์ อาทิ พิธีมงคลสมรส งานเลี้ยงสังสรรค์ การสัมมนา การประชุมวิชาการ รวมทั้งการสัมภาษณ์บุคคล เป็นต้น ในช่วงท้ายได้เสริมทักษะด้านเทคนิคการถ่ายทอดสดแบบออนไลน์ให้มีคุณภาพ โดยมี ว่าที่ร้อยตรีธนากรณ์ ทำการดี หน่วยพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา เป็นวิทยากร

นางสาวศศิภาดา วังหลัง (ใบหม่อน) นายกสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 กล่าวว่า หลังจากได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว นักศึกษาทกคนต่างได้รับทั้งความรู้ ความสนุกสนาน ความประทับใจ เพราะนอกจากเนื้อหาด้านวิชาการที่เป็นประโยชน์แล้ว ยังได้ฝึกทักษะด้านการสื่อสารผ่านการพูดหลายรูปแบบที่แตกต่างกันในชีวิตจริง ซึ่งวิชาชีพการพยาบาลนั้นจำเป็นต้องใช้การติดต่อสื่อสารทุกขั้นตอนของการทำงานอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นกับผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย แพทย์ ทีมสหวิชาชีพด้านสุขภาพและสาธารณสุขที่ทำงานร่วมกัน นับป็นโอกาสที่ดีอย่างมากต่อการทำงานในอนาคตต่อไป

 

พัฒนชัย/เชียงใหม่

Related posts