จ.ราชบุรี/อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี (เมืองคนสวยโพธาราม อำเภอโพธาราม ร่วมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 1

จ.ราชบุรี/อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี (เมืองคนสวยโพธาราม อำเภอโพธาราม ร่วมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 1

 


เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายสุธี เล้าสุบินประเสริฐ นายอำเภอโพธาราม นำทีมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ โพธาราม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ร่วมปฏิบัติการขจัดความจนฯ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและให้ช่วยเหลือครัวเรือนยากจนจากเป้าหมายระบบข้อมูล TPMAP ปี 2565 ครั้งที่ 1 จำนวน 9 ครัวเรือน ได้แก่ ตำบลหนองกวาง 5 ครัวเรือน และ ตำบลเขาชะงุ้ม 4 ครัวเรือน ในการนี้ นายอำเภอโพธารามได้แนะนำแนวทางการดำรงชีวิตและการพัฒนาตนเองให้สามารถพึ่งตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

และได้มอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ บรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนให้ได้รับการดูแลและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยใช้แนวทางในการบูรณาการประสานความช่วยเหลือทุกภาคส่วน ตลอดจนหาแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อสงเคราะห์ครัวเรือนตามความจำเป็นของแต่ละครัวเรือน ต่อไป
การดำเนินการครั้งนี้ได้ปฎิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019)

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน

Related posts