SPRC รายงานความคืบหน้าการปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2565

SPRC รายงานความคืบหน้าการปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2565

ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้าดูได้ที่ www.sprc.co.th
📣SPRC เดินหน้าฟื้นฟูระบบนิเวศทางเศรษฐกิจ ชุมชน และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ จ.ระยอง

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ SPRC เดินหน้าฟื้นฟูระบบนิเวศทางเศรษฐกิจ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบเหตุการณ์น้ำมันดิบรั่วไหลในทะเลระยอง อย่างต่อเนื่อง

SPRC ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความช่วยเหลือ เยียวยากับผู้ที่ได้รับผลกระทบในทุกภาคส่วน อีกทั้งได้ลงพื้นที่รับฟังข้อมูลจากชุมชนที่ได้ผลกระทบโดยตรงจากเหตุการณ์นี้ จวบจนบัดนี้ บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าเจรจาให้ความช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนให้กับประชาชน และดำเนินการมอบความช่วยเหลือให้กับกลุ่มโรงแรม ร้านอาหาร กลุ่มประมง และกลุ่มอาชีพอื่นๆ โดยมอบเงินให้ความช่วยเหลือแล้วทั้งสิ้น 216 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงอยู่ระหว่างการเจรจาและตรวจสอบหลักฐานความเสียหายกับผู้ที่ได้รับผลกระทบอีกจำนวนหนึ่ง เพื่อขอรับสิทธิ์การช่วยเหลือ โดยยึดหลักการที่สำคัญด้านความเป็นธรรมโปร่งใส ถูกต้องและเหมาะสมกับทุกฝ่ายให้แล้วเสร็จโดยเร็ว นอกจากนี้ บริษัทฯ กำลังดำเนินงานร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อฟื้นฟูพื้นท้องทะเลในบริเวณชายฝั่ง จังหวัดระยอง ให้คืนกลับสภาพที่สมบูรณ์โดยเร็ว

📣ความคืบหน้าด้านการจ่ายเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบ :
SPRC ยังคงเดินหน้าเจรจาให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนให้แก่ประชาชน และดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือให้กับกลุ่มโรงแรม ร้านอาหาร กลุ่มประมง และกลุ่มอาชีพอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง
บริษัทฯ ได้ทำงานใกล้ชิดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ในการตรวจสอบและพิจารณาข้อมูลผู้มีสิทธิ์ได้รับการช่วยเหลืออันเนื่องมาจากเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหล ได้แก่ กลุ่มประมงพื้นบ้าน ประมงพาณิชย์ โรงแรม ร้านอาหาร และผู้ประกอบอาชีพทั่วไป

สรุปยอดการจ่ายเงินช่วยเหลือ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 แยกเป็นกลุ่มดังนี้
– ประมงพื้นบ้าน และกลุ่มประมงพาณิชย์ จำนวน 2,835 ลำ เป็นเงิน 122 ล้านบาท
– อาชีพอื่นๆ 3,833 ราย เป็นเงิน 55 ล้านบาท
– โรงแรม ท่องเที่ยว ร้านอาหาร 184 ราย เป็นเงิน 39 ล้านบาท
รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 216 ล้านบาท
(หมายเหตุ: จากตารางข้างบน ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนและเงินที่ชำระมีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับการจ่ายเงินจริง)

👉 ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00 -12.00 น. SPRC จะดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือ กลุ่มเรือโดยสาร และกลุ่มเรือสำราญกีฬา จำนวน 220 ราย ณ ท่าเรือนวลทิพย์
👉 วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 จ่ายเงิน ช่วยเหลือกลุ่มมอาชีพอื่น ๆ ณ เทศบาลตำบลบ้านเพ
👉 วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 จ่ายเงินช่วยเหลือกลุ่มโรงแรม ณ บ้านอาจารย์บัญชา

📣ความคืบหน้าด้านกิจกรรมเพื่อสังคม:
🔴SPRC (วานนี้) วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 คุณเชาวศรี เหลืองรัตนากร ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ-การจัดส่งน้ำมัน คุณพรทิพย์ วีระพันธุ์ และพนักงานบริษัท SPRC มอบยางกันเรือกระแทกจำนวน 30 เส้น ให้กับ นายไพรัตน์ อรุณเวสสะเศรษฐ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเพอีกทั้ง มอบ ATK จำนวน 400 ชุด ให้กับนางสาวโสรญา หิรัญวงค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะแก้วพิศดาร

📣ความคืบหน้าและแผนการดำเนินงานจัดทำแผนฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม :
🔴 บริษัทฯ อยู่ในระยะดำเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะทำการเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 ในทะเลจำนวน 18 สถานี (ดาว) และพื้นที่ริมชายหาด 6 สถานี (วงกลม) ระหว่างวันที่ 15-19 พฤษภาคม 2565 เพื่อศึกษา:
👉 ผลกระทบของโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน (PAHs) และโลหะหนัก ในน้ำทะเล ดินตะกอน และสิ่งชีวิต และการถ่ายทอดผ่านห่วงโซ่อาหาร
👉 การติดตามตรวจสอบผลกระทบจากเหตุรั่วไหลของน้ำมันต่อประชาคมสิ่งมีชีวิตในมวลน้ำและพื้นท้องทะเลในบริเวณชายฝั่ง จังหวัดระยอง
#sprc
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts