ทหาร จับมือ การศึกษา พร้อมนำพระราชดำริ เกษตรทฤฎีใหม่ สร้างคุณภาพชีวิตผู้เรียนในถิ่นทุรกันดาร

ทหาร จับมือ การศึกษา พร้อมนำพระราชดำริ เกษตรทฤฎีใหม่ สร้างคุณภาพชีวิตผู้เรียนในถิ่นทุรกันดาร

 


วันนี้ 12 พ.ค.65 ที่ สพป.สงขลา เขต 2 เลขที่ 2 ถ.สาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายอุทัยกาญจนะ ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 มอบหมาย ว่าที่ ร.ต. อนุชาติ จูวัตร์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพป.สงขลา เขต 2 ต้อนรับและรายงานข้อมูลโรงเรียนในแต่อำเภอในสังกัดแก่รัอยตรี สิทธิโชคิ คงการ ผู้บังคับหมวดปืนเล็กร้อยอาวุธเยา กองพันทหารรายที่ 1 กรมทหารราบที่ 5 ค่ายเสนาณรงค์ จังหวัดสงขลา เพื่อร่วมหารือการค้นหา เพื่อพิจารณา การคัดเลือก รร.ในสังกัด


ทั้ง 5 อำเภอๆละ 1 โรง คือ อำเภอหาดใหญ่ ,อำเภอควนเนียง,อำเภอรัตภูมิ,อำเภอคลองหอยโข่ง, ,อำเภอบางกล่ำ เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดำริ
โดยเน้น โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ทุรกันดารชุมชน มีรายได้น้อย โรงเรียนมีพื้นที่เพียงพอในการรองรับสนับสนุนกิจกรรม ที่ครบวงจรด้านเกษตรพืช ประมง เลี้ยงสัตว์ ผลผลิตปุ๋ย และอื่นๆที่โรงเรียนสามารถรองรับและร่วมกิจกรรมในโรงเรียน นำผลผลิต สู่โครงการอาหารกลางวัน และนำองค์ความรู้ สู่ครอบครัว ชุมชน

สร้างทักษะอาขีพ สร้างรายได้ สามารถส่งต่อขุมชนด้วยที่สำคัญสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน เพื่อสร้างความสมบูรณ์ในการพัฒนารอบด้าน และมีคุณภาพที่ดีขึ้น อย่างยั่งยืน
นายอุทัยฯ กล่าวว่า โรงเรียนในสังกัด สพป.สงขลาเขต 2 ได้น้อมนำพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่ จัดการเรียนรู้แก่ นักเรียน ครอบคลุมเพื่อสร้างองค์ความรู้ ทักษะอาชีพ มีรายได้ นอกเหนือจากการรับประโยชน์ในโครงการอาหารกลางวัน ที่สร้างความสมบูรณ์ต่อการพัฒนาร่างการ จิตใจ คุณภาพการศึกษา ทางโภชนาการ

 

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts