ฟรีถึงบ้าน เกล็ดแก้วบาร์เบอร์ ตัดถึงใจ ออกบริการตัดผมผู้ป่วยติดเตียง

ฟรีถึงบ้าน เกล็ดแก้วบาร์เบอร์ ตัดถึงใจ ออกบริการตัดผมผู้ป่วยติดเตียง

 


นายยศวัฒน์ ภูวรัตน์เลิศคุณ นายกเทศมนตรีตำบลเกล็ดแก้ว ได้มอบหมายให้ พ.จ.อ.ประพัฒน์ สถิตวัฒน์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ นางจันทิรา ประมวลทรัพย์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโค้งวันเพ็ญ เจ้าหน้าที่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ออกเยี่ยมเยือน และบริการตัดผมผู้ป่วยติดเตียงถึงบ้าน ภายในเขตเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ตามนโยบาย นายกห่วงใย เกล็ดแก้วบาร์เบอร์ ตัดถึงใจ ใส่ใจกลุ่มผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ผู้สูงอายุ


โดยวันนี้ได้นำพนักงานเทศบาล ที่มีความสามารถในการตัดผม ออกบริการตัดผมฟรี ถึงบ้าน ให้กับนายนำพล ยอดสง่า อายุ 61 ปี ที่ป่วยติดเตียง ด้วยโรคเส้นเลือดในสมองตีบ และล้มป่วยมากว่า 4 ปี พร้อมกับได้สอบถามความเป็นอยู่ สารทุกข์สุขดิบ ซึ่งสร้างความดีใจให้กับผู้ป่วยและญาติ พร้อมยังขอบคุณเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว และหน่วยงานต่างๆ ที่ลงมาดูแลความเป็นอยู่และใส่ใจ บริการตัดผมฟรี ถึงบ้านในวันนี้


ซึ่งตามที่ นายยศวัฒน์ ภูวรัตน์เลิศคุณ นายกเทศมนตรีตำบลเกล็ดแก้ว ได้เปิดโครงการเกล็ดแก้วบาร์เบอร์ “ ตัดถึงใจ” เนื่อง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด – 19 ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ได้ส่งผลกระทบต่อวิถีการดำเนินชีวิต ตลอดจนความเป็นอยู่ของคนไทยทุกภาคส่วน โดยเฉพาะประชาชนที่มีรายได้น้อยหรือด้อยโอกาส เช่น กลุ่มผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง เป็นต้น เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ได้เล็งเห็นและให้ความสำคัญกับสถานการณ์ดังกล่าว จึงได้ จัดทำโครงการเกล็ดแก้วบาร์เบอร์ “ตัดถึงใจ” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดบริการตัดผมฟรีให้กับผู้ป่วย ติดบ้าน ติดเตียง หรือผู้สูงอายุ ถึงบ้าน ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของผู้รับบริการและเป็นมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หากจะให้เจ้าหน้าที่ลงไปตัดผมบ้านไหน ที่มีกลุ่มผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง สามารถแจ้งความประสงค์มาได้ที่เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323

Related posts